Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2004. évi Közhasznúsági jelentése

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2004.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 189.750 EFT.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

2004. évi Közhasznúsági jelentése

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2004.


A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (közhasznú) EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

A. / ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 189.750 EFT.

1./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 142.000 EFT.
2./ Pályázati úton elnyert támogatás 37.953 EFT.
3./ Tagdíjból származó bevétel 4.182 EFT.
4./ Bevétel SZJA 1%-ából 227 EFT.
5./ Egyéb bevétel 5.388 EFT.

B./ VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL 0

C./ ÖSSZES BEVÉTEL 189.750 EFT

D./ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 185.170 EFT.

E./ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 0

F./ ÖSSZES KÖLTSÉG 185.170 EFT.

G./ KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 4.580 EFT.

H./ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0

I./ TÁRGY ÉVI TŐKEVÁLTOZÁS 4.580 EFT.


Tájékoztató adatok:

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI:

1./ ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 77.619 EFT.
2./ SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 102.635 EFT.
3./ ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 3.725 EFT.
4./ EGYÉB RÁFORDÍTÁS 884 EFT.
5./ PÉNZÜGYI MŰV. RÁFORDÍTÁSA 307 EFT.

SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS 126.079 EFT.
Ebből korm.rendelet szerint kötelezettségként elszámolt 88.126 EFT.
ill.átadott támogatás

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2004


Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium működésre 84.500 EFT.-t, tagok segélyezésére 19.000 EFT.-ot, alkotói támogatásukra 23.000 EFT.-ot biztosított.

Közhasznú tevékenységre – művészeti tevékenység támogatására – a Nemzeti Kulturális Alapprogram 800 EFT. pályázati költségvetési forrást biztosított.


3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2004

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 5.860 EFT.

Ebből: szellemi termékek nettó értéken: 22 EFT.
tárgyi eszközök nettó értéken: 5.425 EFT.
befektetett eszközök: 413 EFT.

B./ FORGÓESZKÖZÖK 28.752 EFT.

Ebből:
pénzeszközök: 24.368 EFT.
követelések: 4.384 EFT.
.

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 391 EFT.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 35.003 EFT.

D./ FORRÁSOK (passzívák)

SAJÁT TŐKE 16.960 EFT.

I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 EFT.
II. Tőke változás 12.180 EFT.
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 4.580 EFT.

E./ CÉLTARTALÉK -

F./ KÖTELEZETTSÉGEK


I. Hosszú lejáratú kötelezettség 1.137 EFT.
II. Rövid lejáratú kötelezettség 16.123 EFT.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Szállítói tartozás: 307 EFT.
Adó kötelezettség: 120 EFT.
Társadalombiztosítási,
Nyugdíjpénztári, személyi kifizetések stb. 100 EFT.

Pályázatok: 15.596 EFT.
Részletezve:
NKA-MAOE pályázat 2.943 EFT.
Hungart és egyéb közületi 5.317 EFT.
Egyéni pályázók 3.330 EFT.
Egyéni/MAOE 2.636 EFT.
Hungart segély 1.370 EFT.

A mérleg és beszámoló készítés időpontjáig a szállítói és az állami költségvetés felé 2004.12.31.-én fennálló kötelezettség kiegyenlítésre került.


G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 783 EFT.

FORRÁSOK ÖSSZESEN 35.003 EFT.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 2004.


A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete részére a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma működési költségekre 84.500 EFT.-ot, segélyezésre 19.000 EFT. és az alkotói tevékenység támogatására 23.000 EFT.-ot biztosított.
Ebből a művészek részére közvetlenül juttatott segély és alkotói támogatás összege 42.000EFT.

2004. évi felhasználásra a Egyesület részére a Magyar Alkotóművészek Közalapítvány működési költségre 8.500 EFT., és műalkotás megismertetésre 7.000 EFT.-ot biztosított.

Az Egyesület kezelésében –felelősség vállalása mellett-- bonyolította tagjai és művészeti csoportok pályázati támogatásainak folyósítását és elszámolását.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

Pályázatok összesítése

2004-ben kapott és elszámolt pályázat

NKA 16 083 442 Ft
NKÖM 800 000 Ft
Egyéb 4 383 450 Ft
Egyéni 85 723 408 Ft
Egyéni/MAOE 9 085 000 Ft
Hungart segély 1 630 000 Ft
Összesen: 117 705 300 Ft


2005-re áthuzódó pályázatok

NKA

2 942 808 Ft
Egyéb 5 316 550 Ft
Egyéni/MAOE 2 636 325 Ft
Egyéni 3 330 000 Ft
Hungart segély 1 370 000 Ft
Összesen: 15 595 683 Ft


MAOE ÖSSZESÍTÉS

2004 évben elszámolt pályázatok:

NKA 19 593 130 Ft
NKÖM 1 300 000 Ft
Egyéni 88 125 808 Ft
Egyéni/MAOE 9 085 000 Ft
Egyéb 4 945 530 Ft
Hungart segély 3 030 000 Ft
Összesen: 126 079 468 Ft


A pályázatok száma 2004 évben 332 db volt, ami majdnem 2,5 szerese az előző évi pályázati számnak.


5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2004.


Az Egyesület vezető tisztségviselői közül minden tisztségviselő (102 fő) kapott tiszteletdíjat és költségtérítést , ami járulékaival együtt 17.698 EFT.(tiszteletdíj+költségtérítés) + 5.811 EFT. (járulékai) összesen: 23.509 EFT. volt.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMO-LÓJA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző és –iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet.
Tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.
Az Egyesület 6.855 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük védelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület – az illetékes segélyezési bizottságok határozataival- közhasznú tevékenysége keretében folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A Tagok alkotó munkájának sok irányú támogatási tevékenységeként bonyolította a különböző pályázati támogatások folyósítását.
Közreműködött a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és hozzájárulást igyekezett biztosítani részben pályázati forrásokból.


Készítette: Deákné Sztukits Anikó
Tax-Soft I. Bt.