Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2011. évi közhasznúsági jelentés

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

(MAOE)

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

(Készült az 1997. évi CLVI törvény alapján)

2011. december 31.

1. Számviteli beszámoló 2011.

2. Költségvetési támogatás 2011.

3. Vagyon felhasználás 2011.

4. Cél szerinti juttatások és támogatások 2011.

5. Vezető tisztségviselők juttatásai 2011.

6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója

Számviteli politika; „Civil” tv. mutató számok

……………………….........

Egyéb szervezet vezetője     

Budapest, 2012. április 30.               

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2011.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (közhasznú) eredménykimutatása

A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 68.029 eFt

1) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 20.122 eFt

Ebből:

a) alapítótól 0 eFt

b) Központi költségvetéstől 20.122 eFt

c) Helyi önkormányzattól 0 eFt d) Egyéb, (ebből 1% 122 eFt) 122 eFt

2) Pályázati úton elnyert támogatás 28.892 eFt

3) Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1.497 eFt

4) Tagdíjból származó bevétel 14.481 eFt

5) Egyéb bevétel 3.037 eFt

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 eFt

C) ÖSSZES BEVÉTEL 68.029 eFt

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 79.534 eFt

1) Anyagjellegű ráfordítások 34.245 eFt

2) Személyi jellegű ráfordítások 39.904 eFt

3) Értékcsökkenési leírás 700 eFt

4) Egyéb ráfordítások 4.281 eFt

5) Pénzügyi műveletek ráfordításai 404 eFt

6) Rendkívüli ráfordítások - eFt

E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 eFt

F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 79.534 eFt

G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (Vállalkozási) 0 eFt

H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Vállalkozási) 0 eFt

I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 eFt

J) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY - 11.505 eFt

Tájékoztató adatok:

A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁRORDÍTÁSOK 39.904 eFt

1) Bérköltség 25.216 eFt

ebből: megbízási díj 758 eFt

tiszteletdíjak 3.958 eFt

2) Személyi jellegű egyéb kifizetések 7.056 eFt

3) Bérjárulékok 7.632 eFt


2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 2011.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium közhasznú tevékenységre 20-20 millió forintot utalt 2011. évben, melyből az első még a 2010. évi – utólagosan megkapott - elhatárolt támogatás volt. Tárgyévre 20 millió működési összeget számoltunk el.

A tárgyévben befolyt - az APEH által jóváhagyott magánszemélyek részéről felajánlható 1% SZJA 122 eFt összegből kiállítások költségeit számoltunk el, az érvényesíthető 30 % rezsi hányad alkalmazásával. (anyagvásárlás, nyomdaköltség, grafikai és installációs költség)

Költségvetési forrásnak is minősíthető a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól pályázattal kapott 13.300 eFt, melyből 5 millió Ft működési kiadásokra; 8,3 millió Ft tartozás kiegyenlítésre állt az Egyesület rendelkezésére.

Végeredményben költségvetési forrás az összesen 8.131 eFt pályázati úton elnyert és elszámolt támogatást is, amelyet a Nemzeti Kulturális Alapprogram Iparművészeti és Képzőművészeti kollégiuma adott kulturális programok, rendezvények megvalósítására.

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2011.

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 548 eFt

Ebből: szellemi termékek nettó értéken 0 eFt

tárgyi eszközöknettóértéken 85 eFt

befektetett pénzügyi eszközök 463 eFt

B./ FORGÓESZKÖZÖK 7.602 eFt

Ebből: követelések 2.462 eFt

pénzeszközök 5.140 eFt

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 24 eFt

Ebből: 2011. évi bevétel: 2 eFt bankkamat

2012. évi költség: 4 eFt postafiók ktg.

18 eFt vírusvédelem

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 8.174 eFt

Az Egyesület csak egy értékkel kimutatott számítógéppel rendelkezik, többi eszköze (gépek, berendezések, bútorok) már leírt „0” értékű eszköz. Az előző évben még kimutatott lízingelt személygépkocsit a takarékosság és a bevétel érdekében értékesítettük. Követelésként mutatunk ki egy - több éves - dolgozói tartozást, mely csak szerény összeggel csökkent 2011. évben.

A házi pénztár 188.545- Ft-tal zárt. Az elszámolási betétszámlán év végén 2.546.020- Ft volt, mely részben fedezte a decemberi bérek adó és járulék terheit, valamint a passzív időbeli elhatárolásban kimutatott tárgyévet érintő költségeket. Az elkülönített bankszámla 2.405.677- Ft záró összege a folyamatban lévő pályázatok forrását jelentette. Az aktív időbeli elhatárolásokat a törvényi előírásoknak megfelelően mutatjuk be.

D./ SAJÁT TŐKE - 2.512 eFt

I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 eFt

II. Tőke változás 8.793 eFt

V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -11.505 eFt

E./ CÉLTARTALÉK 0 Ft

F./ KÖTELEZETTSÉGEK 8.552 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségekrészletezése:

SZJA kötelezettség 183 eFt

EHO kötelezettség 4 eFt

Nyugdíjjárulék kötelezettség 348 eFt

Egészségbiztosítási kötelezettség 100 eFt

Pályázatok részletezve: NKA-egyéni pályázat 758 eFt

Hungart 7.160 eFt

G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2.134 eFt

Ebből:

2012. évi bevétel:       122 eFt előre fizetett tagdíjak

2011. évi költség: 55 eFt postaktg.

32 eFt telefonszámlák

69 eFt takarítási ktg.

25 eFt bérszámfejtési díj

50 eFt ügyvédi munkadíj

81 eFt két havi szgép karbantartás

1.700 eFt bérleti díj tartozás

FORRÁSOK ÖSSZESEN 8.174 eFt

Az Egyesület elmúlt kétévi vesztesége (10.980 eFt és 11.505 eFt) miatt a saját tőke negatívba fordult, – 2.512 eFt lett. A veszteség keletkezés alapvetően annak következménye, hogy a működésre fordítható források jelentősen lecsökkentek, de a kiadások túl hosszú ideig azonos szinten maradtak.

A tárgyévi veszteség végeredményben 2011. év május hónapig keletkezett. Az ezt követő intézkedések: létszámleépítés, költségtérítések és tiszteletdíjak felfüggesztése, gépkocsi leállítása, majd eladása és egyéb költségcsökkentő lépések révén – ha nehézségek árán is, de sikerült elérni a szervezet további működőképességét.

A 2012. év első hónapjainak tapasztalatai alapján nem várható, hogy a pénzügyi lehetőségek a következő gazdálkodási időszakban, időszakokban kedvezőre fordulnának, ezért továbbra is szükséges a fokozott takarékosság az Egyesület fennmaradása érdekében.

Az első negyedévben az ilyenkor szokásos, nagyobb mértékű tagdíj befizetések eredménye- képen sikerült a 2011. évi mérlegben bemutatott kötelezettségeket, számlákat kifizetni; a csökkentett létszám bérét és járulékait teljesíteni; valamint a működés korábbiakhoz képes szerény szintjét biztosítani. Az év hátralévő időszakának pénzügyi feltételeit a már benyújtott támogatási pályázatok biztosíthatják.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS ÉS KAPOTT TÁMOGATÁS 2011.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete részére az Nemzeti Erőforrás Minisztérium elszámolási kötelezettség mellett 20 millió Ft-ot biztosított: személyi jellegű ráfordításokra és bérleti díj kiadásokra.

A Magyar Alkotóművészek Közalapítványa meghívásos pályázatán közhasznú működési költségek fedezetére 5 millió Ft-ot, 8,3 millió Ft-ot tartozás kiegyenlítésre biztosított. melynek fedezete költségvetési forrás.

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 1 millió Ft támogatást adott működési és fotó szakmai célokra, 1.855 eFt-ot pedig segélyezési célokra, melyből év végén a bizottságok javaslata alapján kifizettünk 1.442 eFt-ot. A fennmaradó összeg teljesítése áthúzódott 2012. év januárjára.

A HUNGART korábbi évek szakmai és működési támogatásait is sikerült elszámolással lezárni.

Az Egyesület – egyetemleges felelősség-vállalás mellett – bonyolította tagjai és művészeti csoportok számára pályázati támogatásaik folyósítását és elszámolását.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

MAOE 2011-ben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat száma

Elnevezés

-

Összeg Ft.

1606/5374

Duna Galéria

**

300.000

1606/8729

Duna Galéria

-

400.000

1704/0674

Kecskemét „textil”

-

1.200.000

1705/0675

Zsennye Belsőépítészek

-

1.000.000

1706/2087

Kerámia Ősz

**

600.000

1706/2089

Kézmű kiállítás

**

600.000

1706/2137

„Gyermekjáték” kiállítás

-

800.000

1706/2227

Kézmű-Advent

-

500.000

1706/2228

Pécel Könyv biennálé

-

600.000

1706/2229

Őszi kerámia

-

800.000

1706/2231

„PELSO” biennálé

-

800.000

1707/0040

Látványtár (díszlet,jelmez)

-

800.000

1713/0411

Gyermekjátékok/díjak

**

1.000.000

1806/1708

„Édeskettes” Fotókatalógus

-

231.250

MAOE összesen:

- -

9.631.250

Ebből 2010-ről áthúzódó

- ** 1.500.000

2011-ben elszámolt

- -

8.131.250

Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA tagozatainak. Az elszámolt pályázatoknál 5 % rezsiköltség térítést érvényesítettünk (481.563- Ft).

MAOE egyéni pályázatok NKA 2011.

Egyéni pályázatok - 121 pályázat - 69.014.620
Egyéni /Maoe - - - 0
Összesen: - - - 69.014.620
2010-ről áthúzódó Egyéni - - 533.050
2012-re áthúzódó - 3 pályázat - 758.360

Az egyéni pályázatoknál általában 3 %, az esetek kisebb hányadában 1 % közreműködői, lebonyolítói díjat számoltunk fel, melyből 1.083.070- Ft bevételünk származott.

Egyéb pályázatok: HUNGART, SZTNH, 2011.

HUNGART pályázatok

Hungart/2517

-

94.000

Hungart /1535

-

1.500.000

Hungart /1766

-

1.000.000

Hungart /1717

-

1.000.000

Hungart/1000

-

1.200.000

Hungart/1832

-

1.000.000

Hungart segély

-

1.441.670

2009,2010. évi szakmai

-

4.794.000

2011. szakmai, működés

-

1.000.000

Hungart segély 2011.

-

1.441.670

2012-re áthúzódó segély

-

7.159.290

Szabadalmi Hivatal

SZTNH

225.000

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 225 eFt-ot biztosított a „Gyermekjátékok”díjazására.

2012. évre áthúzódó pályázati pénzek

MAOE / NKA

-

- 0

3 fő egyéni NKA

- -

758.360

Hungart szakmai

- -

0

Hungart szociális

- -

7.159.290

Egyéb szervezet

- -

0

Pályázatok összesítése

2011-ben elszámolt szervezeti pályázat

NKA - MAOE

14 db

8.131.250

NKA - egyéni/MAOE

-

0

HUNGART szociális,segély

1 db

1.441.670

HUNGART szakmai/Fotó

3 db

3.913.500

HUNGART szakmai/Fotó és működés

3 db

1.880.500

SZTNH (Szabadalmi Hivatal)

1 db

225.000

Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány

1 db

13.300.000

Összes pályázati támogatás

-

28.891.920

2011-ben elszámolási kötelezettségű költségvetési pályázat

NEMFI minisztériumi pályázat

-

20.000.000

SZJA 1 % kiutalt összeg

-

121.716

NKA – egyéni (bonyolított pályázat)

121 db

69.014.620

5. A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2011.

2011. évben az Egyesület választott tisztségviselői (elnökség, felügyelő bizottság, választmány, tagozati vezetőségek és segélyezési bizottságok) részére kifizetett tiszteletdíj 3.958 eFt, költségtérítés 2.594 eFt, továbbá ezek járulék terhe 1.623 eFt; összesen 8.175 eFt volt.

A vezető tisztségviselők juttatásainak több mint 90 %-a 2011. május hónapig keletkezett.

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet. A Fővárosi Bíróság 4240 nyilvántartási szám alatt jegyezte be.

Az Egyesület 2001. december 27. óta közhasznú jogállású szervezet.

A NAOE tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az alakulás óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek.

Az Egyesület közel 7.000 tagjának biztosítja érdekvédelmét, alkotótevékenységük védelmét, hozzájárul szociális biztonságukhoz és alkotó munkájuknak sokirányú támogatásához.

Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.

Az Egyesület az illetékes segélyezési bizottságok határozatai alapján – közhasznú tevékenysége keretében - folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.

A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatási tevékenységeként bonyolítottuk a különböző pályázati támogatások folyósítását. Közreműködtünk a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és megvalósításában - részben pályázati forrásokból.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Egyesület mérlegkészítésének napja a tárgyévet követő február hó utolsó napja. Ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele.

Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki (pl. Adóújság 2001. 1-2 szám), az egyszerűsített éves beszámolót a 224/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 4. és 5. számú mellékletében meghatározott szerkezetben készítette el.

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók.

A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott kormányrendeletek és a számviteli törvény 22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredménykimutatás tartalmát a SZT. 70-87. §-aiban, illetve a kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg.

Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is.

Az Egyesület kiadásai az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei.

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket.

Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100.000- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le.

A vásárolt értékpapírokat csak akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközök szerepel.

A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el.

A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak.

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a 224/2000. (XII..19.) Korm. rendelet előírásai szerint az egyéb szervezeteknek, így az egyesületeknek is számlarenddel és számviteli politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb, leltározási, selejtezési, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 2011. év

MUTATÓSZÁMOK a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt)

Tisztség

Előző év /2010/ (1)

Tárgyév /2011/ (2)

Elnökség, Felügyelő Bizottság tiszteletdíj

6.774

3.958

Elnökség, Felügyelő Bizottság ktg.térítés

3.696

2.594

A. Vezető tisztségviselők juttatása összesen:

10.470

6.552

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)

-

Előző év /2010/ (1)

Tárgyév /2011/ (2)

B. Éves összes bevétel

89.963

68.029

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg

153

122

D. közszolgáltatási bevétel

79.913

50.511

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F)

9.115

17.519

H. Összes ráfordítás (kiadás)

100.943

79.534

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

52.265

39.904

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

100.943

79.534

K. Adózott eredmény

- 10.980

- 11.505

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (2005. évi LXXXVIII. tv-nek megfelelően)

0 fő

0 fő

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató értéke

Mutató teljesítése

Ectv 32§ (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000 Ft]

78.996

IGEN

Ectv 32§ (4) b) [K1+K2 ≥ 0]

-22.485

Nem

Ectv 32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥0,25]

0,42

IGEN

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv 32§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]

0,01

Nem

Ectv 32§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]

1,00

IGEN

Ectv 32§ (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]

0

Nem

A táblázatok adatai alapján megállapítható, hogy a törvény közhasznúsági szempontjai szerint 2011. évben a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete megfelelő mértékű erőforrással (Ct. 32.§ (4) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ct. 32. § (5) bek.) rendelkezett.

A beszámolót összeállította Holocsi Ferenc MKVK ig.szám 3419