Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2014. évi Közhasznúsági Jelentése

Adószám: 18037401-1-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék  
Bejegyző végzés: Pk.67.838/1991/2
Nyilvántartási szám: 4240
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
(MAOE)

2014. év

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. december 31. - 2015. április 28.


AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet. A Fővárosi Bíróság 4240 nyilvántartási szám alatt jegyezte be.

Az Egyesület 2001. december 27. óta közhasznú jogállású szervezet.

Az Egyesület célja elsősorban tagjai érdekvédelmének, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezése és megvalósítása, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatása; de nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület közhasznú célszerinti tevékenysége „kulturális illetve kulturális örökség megóvása” tevékenység; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5.§-ában; továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. és 8. pontjában foglalt közfeladatok feltételeire.

A MAOE tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az egyesület alakulása óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek, jelenlegi taglétszáma megközelíti a 7.000 főt.

Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.

Az Egyesület határozatai alapján – közhasznú tevékenysége keretében - folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.

A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatási tevékenységeként bonyolítottuk a különböző pályázati támogatások folyósítását. Közreműködtünk a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és megvalósításában - részben pályázati forrásokból.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Egyesület mérlegkészítési napja a tárgyévet követő február hó utolsó napja. Ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele.

Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki.

Az egyszerűsített éves beszámolót a 224/2000. (XII. 24.) és a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletekben meghatározott szerkezetben készítette el.

A beszámoló összeállításánál figyelembe vettük a 2011. évi CLXXV. sz. „un. civil” törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes szabályaira vonatkozó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait.

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók.

A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott kormányrendeletek és a számviteli törvény 22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a SZT. 70-87. §-aiban, illetve az említett kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg.

Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is. Az Egyesület kiadásai az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei.

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket.

Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100.000- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le.

A vásárolt értékpapírokat csak akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközök szerepel. A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el.

A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak.

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a 224/2000. (XII..19.) Korm. rendelet előírásai szerint az egyéb szervezeteknek, így az egyesületeknek is számlarenddel és számviteli politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb, leltározási, selejtezési, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete nem folytat vállalkozási tevékenységet.

A MAOE az elmúlt két évben is teljesítette a 2011. évi CLXXV. un.”civil” törvény közhasznú besorolásra vonatkozó előírásait az erőforrás ellátottsági és a társadalmi támogatottsági mutatók tekintetében.

1. SZÁMVITELI  BESZÁMOLÓ 2014.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (közhasznú) eredmény-kimutatása

I.)   ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE    

61.672 eFt

1)    Nettó árbevétel                                                                                                   446 eFt

2)    Aktivált saját teljesítmények értéke                                                                        

0 eFt  
3)    Egyéb bevétel  
Ebből:
60.404 eFt
a)  tagdíj befizetés bevétele

8.252 eFt

b)  támogatás

52.664 eFt

c) adományok  

276 eFt

d) egyéb bevételek  

12 eFt

4) Pénzügyi műveletek bevétele 22 eFt
5) Rendkívüli bevételek  0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE  0 eFt

A)        ÖSSZES BEVÉTEL           61.672 eFt

I.)        KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI   62.946 eFt

       1)    Anyagjellegű ráfordítások  15.808 eFt

       2)    Személyi jellegű ráfordítások   16.888 eFt

       3)    Értékcsökkenési leírás   0 eFt

       4)    Egyéb ráfordítások     30.250 eFt

       5)    Pénzügyi műveletek ráfordításai     0 eFt

       6)    Rendkívüli ráfordítások   0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI   0 eFt

B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS  62.946 eFt

C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  -1.274 eFt
     ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  0 eFt

D) TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY  -  1.274 eFt

E) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY    -  1.274 eFt

Tájékoztató adatok:

A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁRORDÍTÁSOK   16.888 eFt

       1)    Bérköltség                9.479 eFt

                         megbízási díj    0 eFt

                          tiszteletdíjak    2.920 eFt

       2)    Személyi jellegű egyéb kifizetések   1.489 eFt

       3)    Bérjárulékok    3.020 eFt

A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az Egyesület az előző évhez képes 1.274 eFt tőkecsökkenéssel (veszteség) zárta az évet mivel a tervezett művészeti programokhoz az igényeltnél kevesebb támogatást sikerült elnyerni.

A 2012. második félévétől mondhatjuk, hogy az Egyesület gazdálkodási körülményeit és feltételeit sikerült stabilizálni. A Falk Miksa utcai új székhely jelentősen szűkösebb ugyan a korábbiaknál, de meg lehet oldani az Egyesület minden napi munkájának lebonyolítását és fenntartása is olcsóbb. Tagjaink számára ismertebb és megszokottabb a belvárosi helyszín.  

Az Egyesület pénzügyi helyzete is megnyugtatóan alakult az elmúlt két évben a Minisztérium és a Művészeti Akadémia működési támogatása révén. Remélhetőleg ezek a források rendelkezésre állnak 2015. is évben és hozzájárulnak a kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósításához.  

A belső pénzügyi források nem alakulnak kedvezően. A megemelt összegű tagdíj 2012. évben éreztette hatását - 15,4 millió Ft bevételt realizáltunk, amely 2013. évre 9,1 millió Ft-ra; 2014. évre még tovább 8,2 millió Ft-ra csökkent.  A 70 éves életkor alatti tagok – vagyis a tagdíj kötelezettek közel 67 %-a hátralékban van a tagdíj befizetést tekintve.

2014. évben az Emberi Erőforrás Minisztérium közhasznú működésre átutalt összegéből 22.258 eFt-ot számoltunk el bevételként. A finanszírozás ütemezése és az elszámolási időszak tárgyév májustól következő év áprilisáig tart, ezért el kell határolni az áthúzódó összeget. Az MMA 6.700 eFt-os és a HUNGART 5.710 eFt-os támogatását a pályázati elszámolások során mutatjuk be. Az NKA támogatások lebonyolítási díja 316 eFt, a kiállításokra megjelentetett katalógus eladások bevétele 131 eFt, tagdíj kiegészítő adomány 84 eFt, költségtérítés 12 eFt, a bankkamat 22 eFt volt. Az SZJA 1 % felajánlott összege 192 eFt volt.

Az NKA - az egyesület nevében beadott pályázatainak – szakmai támogatási összege 11.960 eFt volt. A HUNGART szociális (segélyezési) célra 5.031 eFt-ot utalt át.  

A MAOE működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadások mind a két fő ráfordítási tételnél közel 5 %-kal magasabb volt a tervezettnél.

Az anyagjellegű ráfordítások közül a banköltség, a jogi képviselet; a beszámolás költségek a fuvar és nyomdaköltségeknél volt magasabb a kiadás a tervezettnél.  

A személyi jellegű ráfordítások tervezett kiadásaihoz képest a nyugdíjazás miatt magasabb a bérköltség, valamint több lett a költségtérítések és béren kívüli juttatások összege is.

Az eredmény-kimutatás egyéb ráfordításai között mutatjuk ki a támogatásokból megvalósított az MMA támogatásokat, illetve az egyéb művészeti pályázatok NKA támogatással megvalósított rendezvények (Fotó tagozat rendezvényei, Kecskemét - textil, Látványtér, „Labirintus” kiállítás) költségeit.      

A 2014. évben rendezett „Labirintus” kiállítás megvalósításának jelentős hányadát kb. 5 millió Ft-ot saját forrásból kellett biztosítani; mivel a beadott pályázatok jóváhagyott összege – a tervezetthez képes – nem fedezte a költségeket. Az Art Marketen való részvétel 1.846 eFt-ba került, továbbá fotó rendezvényekre 520 eFt-ot kellett fordítanunk. A 2013. évről a „Négy Elem” kiállítás áthúzódó számláira 2.362 eFt-ot kellett fordítani; melynek forrása az elhatárolt HUNGART támogatása volt.

3. A MÉRLEG FŐBB TÉTELEINEK BEMUTATÁSA 2014.

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK   63 eFt

Ebből:  szellemi termékek nettó értéken                                                     0 eFt

tárgyi eszközöknettóértéken                                                                        0 eFt

befektetett pénzügyi eszközök                                                                   463 eFt

B./ FORGÓESZKÖZÖK   29.428 eFt

Ebből: követelések                                                                                2.462 eFt

pénzeszközök                                                                                        26.966 eFt

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK      1.388 eFt

      Ebből: 2014. évi bevétel:                     1.381 eFt 

                  2015. évi költség:                           7 eFt  postafiók ktg.               

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:   31.279 eFt

Az Egyesület csak „0” értékkel kimutatott eszközzel (gépek, berendezések, bútorok) rendelkezik A használt és működő számítógépek „kis” összegű fejlesztésére ebben az évben is az MMA támogatásából volt lehetőségünk.

Követelésként mutatunk ki egy - több éves - dolgozói tartozást, mely nem csökkent 2014. évben, de intézkedés történt a végrehajtás újraindítása érdekében.

A házi pénztárt 141.930- Ft-tal zártuk. Az elszámolási betétszámla év végi egyenlege 20.472.519- Ft volt, mely összegek fedezték a decemberi bérek adó és járulék terheit, valamint a passzív időbeli elhatárolásban kimutatott tárgyévet érintő költségeket. Az elkülönített bankszámla 6.351.738- Ft záró összege a 2015. évre áthúzódó folyamatban lévő még pénzügyileg nem teljesített pályázatok forrását jelentette.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása a következő tételekből áll: a beérkezett utófinanszírozott NKA támogatás összege 800 eFt, a tárgyévi áramdíj elszámolás 12 eFt, valamint a mérleg zárás időpontjáig befizetett 2014. évet illető tagdíjak 570 eFt összege.

FORRÁSOK

D./ SAJÁT TŐKE     12.261 eFt 

 I. Induló tőke/ jegyzett tőke                                                                                 200 eFt

II. Tőke változás                                                                                               13.335 eFt

V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből                                   - 1.274 eFt

E./ CÉLTARTALÉK  0 Ft

F./ KÖTELEZETTSÉGEK  10.805 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségekrészletezése:                                                                                 

            SZJA kötelezettség                                                                 164 eFt

EHO kötelezettség                                                                    21 eFt

Szociális hozzájárulás 27 % (TB)                                            210 eFt

Nyugdíjjárulék kötelezettség                                                     89 eFt

Egészségbiztosítási kötelezettség                                             48 eFt

Nettó tiszteletdíj 12.hó                                                            119 eFt

            Támogatások részletezve: NKA-egyéni pályázat                  400 eFt

                                                            NKA-Dunaszerdahely              2.500 eFt

                                                            NKA-Fotó album                      1.500 eFt

                                                            Hungart szociális                      5.253 eFt

G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK    8.213 eFt

      Ebből: 2015. évi bevétel:                               359 eFt előre fizetett tagdíjak

                                                                           7.000 eFt EMMI támogatás 2015. 01-04. hó     

                  2014. évi költség:                                   34 eFt  postaktg.

                                                                                32 eFt telefonszámlák

                                                                                14 eFt közmű díjak

                                                                              381 eFt ArtMarket stand bérleti díj

                                                                                63 eFt Ügyvédi munkadíj                             

                                                                                14 eFt költségtérítés                                      

                                                                                40 eFt Jóváhagyott segélyek

                                                                              162 eFt Labirintus video dokumentáció

                                                                              124 e Ft Számítástechnikai felügyelet IV. név            

FORRÁSOK ÖSSZESEN   31.279 eFt

A rövidlejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások tételeinek pénzügyi teljesítése megtörtént a mérlegzárásig. A kötelezettségek forrásaként megfelelő fedezetet jelentett a 2014. év végi pénzeszköz állomány, de a január, február hónapokban szokásos nagyobb volumenű tagdíj befizetés is rendelkezésre állt.    

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS ÉS KAPOTT TÁMOGATÁS 2014.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete működési kiadásaira (személyi ráfordítások és dologi kiadások) 24 millió Ft-ot biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma tételes elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolható költségek időszaka 2014.05.01.-2015.04.30. A támogatási időszakok alapján a 2013. évben jóváhagyott összegből 2014. évre 5.258 eFt-ot a 2014. évben jóváhagyott összegből 17.000 eFt bevételt számoltunk el.

A Magyar Művészeti Akadémia 6,7 millió Ft támogatást adott működésre és szakmai programok megvalósítására 2014.01.01.-2014.12.31. közötti elszámolási időszakra. A támogatásból a közvetlen költségeken túl (bérleti díj) kis összegű eszközök vásárlásra is lehetőség volt, illetve az évi kiállítások költségeit is finanszírozni tudtuk. Beadott elszámolásunkat, utólagosan ellenőrizve elfogadta az MMA.

A következőkben táblázatos formában mutatjuk be a 2014. évi támogatások alakulást.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:
Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA kuratóriumainak.
MAOE 2014. évben elszámolt NKA pályázatai
Pályázat száma
Elnevezés
Összeg Ft.
3412/08458 
”Zsennye 16 év” BOT könyv
160.000
3906/10524
„ANALÓG” – FOTO
300.000
3906/10525
Volt egyszer egy Vidámpark
400.000
3916/10526
„Boroshordók” – FOTO
250.000
3906/10916
Látványtér
750.000
3916/02254
Kecskemét „textil”
1.500.000
3906/10977 
MANK - FOTO
600.000
3906/10669
„LABIRINTUS” kiállítás,katalógus
8.000.000
MAOE összesen:
11.960.000
Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA kuratóriumainak.

.

MAOE egyéni pályázatok NKA 2014.
Egyéni pályázatok
29 pályázat
19.950.000
Egyéni /2013. éves
2 pályázat
2.000.000
Összesen:
21.950.000
2015-ra áthúzódó
1 pályázat
400.000

Az egyéni pályázatoknál 3 %, illetve 1 % közreműködői, lebonyolítói díjat számolunk fel. 
MMA támogatások
MMA pályázatok
2362-3/2014/MMA
működés
szakmai
6.000.000
1736-4/2014/MMA
szakmai
700.000
MMA összesen
6.700.000
Támogatások, Pályázatok összesítése
2014-ben  elszámolt szervezeti támogatás
HUNGART szociális, segély
2 db
6.037.000
HUNGART működés és szakmai
3 db
5.709.572
Összesen
11.746.572
2014-ben  elszámolási kötelezettségű költségvetési támogatás
EMMI minisztériumi működési támogatás
22.257.642
MMA támogatások
6.700.000
NKA – MAOE pályázatok
8 db
11.960.000
NKA – egyéni (bonyolított pályázat)
31 db
21.950.000


A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2014.

2014. évben az Egyesület elnöke és elnökhelyettese kapott rendszeres tiszteletdíjat, az elnökség tagjainak munkáját év végén egyszeri alkalommal tudtuk honorálni. A 27 %-os járulékkal együtt összesen 3.593 eFt kiadást jelentett. Az elnöki költségtérítés összege 673 eFt volt.