Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2012. évi Közhasznúsági jelentése

MAGYAR ALKOTRÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE  2012.

AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet. A Fővárosi Bíróság 4240 nyilvántartási szám alatt jegyezte be.

Az Egyesület 2001. december 27. óta közhasznú jogállású szervezet.

Az Egyesület célja elsősorban tagjai érdekvédelmének, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezése és megvalósítása, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatása; de nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület közhasznú célszerinti tevékenysége „kulturális illetve kulturális örökség megóvása” tevékenység; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5.§-ában; továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. és 8. pontjában foglalt közfeladatok feltételeire.

A MAOE tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az egyesület alakulása óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek, jelenlegi taglétszáma megközelíti a 7.000 főt.

Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.

Az Egyesület az illetékes segélyezési bizottságok határozatai alapján – közhasznú tevékenysége keretében - folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.

A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatási tevékenységeként bonyolítottuk a különböző pályázati támogatások folyósítását. Közreműködtünk a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és megvalósításában - részben pályázati forrásokból.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Egyesület mérlegkészítési napja a tárgyévet követő február hó utolsó napja. Ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele.

Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki.

Az egyszerűsített éves beszámolót a 224/2000. (XII. 24.) és a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletekben meghatározott szerkezetben készítette el.

A beszámoló összeállításánál figyelembe vettük a 2011. évi CLXXV. sz. „un. civil” törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes szabályaira vonatkozó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait.

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók.

A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott kormányrendeletek és a számviteli törvény 22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a SZT. 70-87. §-aiban, illetve az említett kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg.

Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is. Az Egyesület kiadásai az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei.

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket.

Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100.000- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le.

A vásárolt értékpapírokat csak akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközök szerepel. A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el.

A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak.

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a 224/2000. (XII..19.) Korm. rendelet előírásai szerint az egyéb szervezeteknek, így az egyesületeknek is számlarenddel és számviteli politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb, leltározási, selejtezési, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete nem folytat vállalkozási tevékenységet.


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2012.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (közhasznú) eredmény-kimutatása

I.)ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE55.771 eFt

1)Nettó árbevétel 596 eFt

2)Aktivált saját teljesítmények értéke0 eFt

3)Egyéb bevétel55.162 eFt

Ebből:

a)tagdíj befizetés15.393 eFt

b)támogatás Központi költségvetéstől32.287 eFt

c)SZJA 1 %116 eFt

d) adományok260 eFt

d)Egyéb szervezet támogatása7.048 eFt

4)Pénzügyi műveletek bevétele13 eFt

5)Rendkívüli bevételek 0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 eFt

A)ÖSSZES BEVÉTEL55.771 eFt

I.)KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI43.908 eFt

1)Anyagjellegű ráfordítások8.152 eFt

2)Személyi jellegű ráfordítások20.625 eFt

3)Értékcsökkenési leírás103 eFt

4)Egyéb ráfordítások14.990 eFt

5)Pénzügyi műveletek ráfordításai38 eFt

6)Rendkívüli ráfordítások0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 eFt

B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS43.908 eFt

C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 11.863 eFt

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 eFt

D) TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY11.863 eFt

E) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 11.863 eFt

Tájékoztató adatok:

A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁRORDÍTÁSOK 20.625 eFt

1)Bérköltség10.862 eFt

ebből: megbízási díj0 eFt

tiszteletdíjak 600 eFt

2)Személyi jellegű egyéb kifizetések6.347 eFt

3)Bérjárulékok3.416 eFt


A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az Egyesület az elmúlt évi veszteséggel (11.505 eFt) szemben 2012. évben 11.863 eFt nyereséggel zárt, a 2011. évben negatívba fordult saját tőke ismét pozitív értékű lett.

A tavalyi veszteség keletkezés alapvetően annak következménye, hogy a működésre fordítható források jelentősen lecsökkentek, de a kiadások túl hosszú ideig azonos szinten maradtak.

A tárgyévi tőkenövekedés több egymást erősítő esemény eredménye. A 2011. évi kármentő intézkedéseket (létszámleépítés, költségtérítések és tiszteletdíjak felfüggesztése, gépkocsi leállítása, majd eladása és egyéb költségcsökkentő lépések) követően 2012. év első hónapjaiban is nehéz gazdálkodási feltételeket kellett megoldani. A fokozott működési takarékosság mellett szükséges volt további létszámcsökkentésre és meg kellett oldani az Egyesület új székhelyének kialakítását, mivel az Olof Palme sétány irodahelyiségeit július végéig el kellett hagyni.

A Falk Miksa utcai új székhely jelentősen szűkösebb ugyan a korábbiaknál, de meg lehet oldani az Egyesület minden napi munkájának lebonyolítását és fenntartása is olcsóbb.

2012. nyár folyamán a pénzügyi helyzet is stabilizálódott a minisztérium és a művészeti akadémia működési támogatása révén, illetve a megemelt összegű tagdíj is éreztette hatását.

A tagdíjak 15,4 millió Ft bevételből közel 3,6 millió forint volt 2012. évet megelőző összeg. Sajnos a tagok közel 40 %-a hátralékban van a tagdíj befizetést tekintve.

Az Emberi Erőforrás Minisztérium közhasznú működési tevékenységre 22 millió forintot utalt át, az MMA 3 millió Ft-ot, míg a HUNGART 683 eFt-ot biztosított működésre és 293 eFt-ot a Fotó tagozat kiállítására. Az egyéni NKA támogatások lebonyolítási díja 571 eFt, biztosítási térítés 56 eFt, tagdíj kiegészítő adomány 260 eFt, a bankkamat 13 eFt volt.

A tárgyévben befolyt - az APEH által jóváhagyott magánszemélyek részéről felajánlható 1% SZJA 116 eFt összegből a „Valóság és Illúzió” kiállítás díjazottainak oklevél költségét számoltunk el. E kiállítás megvalósítására fordítottuk az MMA művészeti célú 3 millió forint támogatását is. Az NKA pályázatok támogatási összege 8.121 eFt volt. A HUNGART szakmai, művészeti célokra 2.565 eFt-ot, szociális (segélyezési) célra 3.642 eFt-ot utalt át.

A MAOE működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadások alakulása az anyagjellegű ráfordításoknál megfelelően alakultak, a bérleti díjak többlet költségeit ellentételezte a posta és telefon költségek alacsonyabb összeg, jelentősen kevesebbet kellett fordítani a székhelyváltoztatással összefüggő kiadásokra.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett kiadásaihoz képest kisebb lett a végkielégítések tényleges költsége, valamint a vezető tisztségviselők tiszteletdíjainak összege.

Az eredmény-kimutatás egyéb ráfordításai között mutatjuk ki a támogatásokból megvalósított „Valóság és Illúzió” katalógus és kiállítás. illetve egyéb művészeti programok (Zsennye - Bot, Kecskemét - textil, Őszi kerámia, Gyermekjáték) költségeit

A célszerinti kiadások elszámolt költsége a 2012. évben átadott művészeti díjak és kapcsolódó EHO terhei. A „Valóság és Illúzió” kiállítás díjazottjainak teljes költségét az egyesületnek kellett biztosítani, mert - az ígértek ellenére - erre nem kaptunk külön forrást a minisztériumtól, illetve a társ kiíró Cirkusz és Varieté Nonprofit szervezettől.

A költségvetési tételen mutatkozó megtakarítás látszólagos, mert a kiállítás teljes költségeit nem lehetett pályázati támogatásból biztosítani. Közel öt millió forint 2013. évre áthúzódó kiadást (számlát) az egyesületnek saját forrásból kell ellentételezni, mert mérlegzárásig még bizonytalan volt a társrendező támogatási kérelmének jóváhagyása.

A szociális segélyek összegét a HUNGART által erre a célra juttatott támogatás fedezte.

3. A MÉRLEG FŐBB TÉTELEINEK BEMUTATÁSA 2012.

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK486 eFt

Ebből:szellemi termékek nettó értéken0 eFt

tárgyi eszközöknettóértéken23 eFt

befektetett pénzügyi eszközök463 eFt

B./ FORGÓESZKÖZÖK24.866 eFt

Ebből: követelések2.713 eFt

pénzeszközök22.153 eFt

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK4.066 eFt

Ebből: 2012. évi bevétel:4.049 eFt

2013. évi költség:7 eFtpostafiók ktg.

10 eFt vírusvédelem

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 29.418 eFt

Az Egyesület csak egy értékkel kimutatott számítógéppel rendelkezik, többi eszköze (gépek, berendezések, bútorok) már leírt „0” értékű eszköz.

A költözés és székhely változtatás miatt a régi bútorok egy részét - hivatalosan - átadtuk a művészeti középiskolának, illetve a Hungart Egyesülettől átvettük a szintén „0” értékű beépített eszközöket (szekrény, biztonsági rács stb.)

Követelésként mutatunk ki egy - több éves - dolgozói tartozást, mely nem csökkent 2012. évben, de intézkedés történt a végrehajtás újraindítása érdekében. Az összesen 251 eFt NKA kiadások megelőlegezett összege is követelés, melyek rendeződtek január-február hónapban.

A házi pénztárt 281.465- Ft-tal, a pályázati pénztárt 146.470- Ft-tal zártuk. Az elszámolási betétszámla év végi egyenlege 17.113.422- Ft volt, mely fedezte a decemberi bérek adó és járulék terheit, valamint a passzív időbeli elhatárolásban kimutatott tárgyévet érintő költségeket. Az elkülönített bankszámla 4.611.615- Ft záró összege a folyamatban lévő még pénzügyileg nem teljesített pályázatok forrását jelentette.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása a következő tételekből áll: a januárban beérkezett katalógusra jóváhagyott NKA támogatás összege 3.418 eFt, az év elején befizetett 2012. évi tagdíjak összege 618 eFt, IV. negyedévi bankkamat 7 eFt, SZJA 1 % januári összege 6 eFt.

D./ SAJÁT TŐKE9.350 eFt

I. Induló tőke/ jegyzett tőke200 eFt

II. Tőke változás - 2.713 eFt

V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből11.863 eFt

E./ CÉLTARTALÉK0 Ft

F./ KÖTELEZETTSÉGEK9.192 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségekrészletezése:

SZJA kötelezettség355 eFt

EHO kötelezettség412 eFt

Szociális hozzájárulás 27 % (TB)142 eFt

Nyugdíjjárulék kötelezettség54 eFt

Egészségbiztosítási kötelezettség42 eFt

Nettó munkabér és tiszteletdíj 12.hó356 eFt

Elnöki kölcsön díjra168 eFt

Pályázatok részletezve:NKA-egyéni pályázat1.200 eFt

Hungart szociális 6.463 eFt

 

G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK10.876 eFt

 

Ebből: 2013. évi bevétel:167 eFt előre fizetett tagdíjak

234 eFt MMA támogatás 2013.

3.600 eFt EMMI támogatás 2013.

2012. évi költség:98 eFtpostaktg.

83 eFt telefonszámlák

51 eFt közmű díjak

50 eFt Zenei Tanács 2012. tagdíj

51 eFt ügyvédi munkadíj

9 eFt költségtérítés

102 eFt informatikai karbantartás

1.486 eFt „Valóság és Illúzió” kiállítás

762 eFt Katalógus-szerkesztés

3.797 eFt „Valóság és Illúzió” katalógus

290 eFt Jóváhagyott segélyek

96 eFt Őszi kerámia két számla

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN29.418 eFt

A rövidlejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások tételeit – egy kivétellel – pénzügyileg teljesítettük a mérlegzárásig. Erre megfelelő fedezetet jelentett a 2012. év végi pénzeszköz állomány, valamint a január, február hónapokban szokásos nagyobb volumenű tagdíj befizetés.

 


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS ÉS KAPOTT TÁMOGATÁS 2012.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma elszámolási kötelezettség mellett 22 millió Ft-ot biztosított: személyi jellegű ráfordításokra és dologi kiadásokra. az elszámolható költségek időszaka 2012.01.01.-2013.05.31. A támogatási időszak alapján 2012. évre 18.400 eFt-ot, 2013. évre 3.600 eFt-ot számolunk el.

A Magyar Művészeti Akadémia 3 millió Ft működési támogatást adott 2012.06.01.-2013.02.28. közötti elszámolási időszakra. A támogatásból 2012. évre 2.766 eFt-ot, 2013. évre 234 eFt-ot számolunk el.

A kapott SZJA 1 % is költségvetési támogatásnak minősül. Az átutal 116 eFt terhére a díjazottak oklevélköltségét számoltuk el.

A következőkben táblázatos formában mutatjuk be a 2012. évi támogatások alakulást.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

MAOE 2012. évben elszámolt NKA pályázatok Pályázat száma Elnevezés Összeg Ft. 3906/10013(1706/2339) Őszi Kerámia tárlat 1.200.000 3906/10042 „Gyermekjáték” kiállítás 600.000 3916/02002 Zsennye Belsőépítészek 1.103.900 3916/02003 Kecskemét „textil” * 1.800.000 3906/10472 „Valóság…” katalógus * 3.417.500 MAOE összesen: 8.121.400 2013. évre áthúzódó 3913/01809 „Valóság…” kiállítás 2.200.000

Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA kuratóriumainak.

Az érvényesíthető 5 % rezsiköltség átalány 240.500- Ft volt.

 

MAOE egyéni pályázatok NKA 2012. Egyéni pályázatok 51 pályázat 41.496.500 Egyéni /2011. éves 3 pályázat 758.360 Összesen: 42.254.860 2013-ra áthúzódó 2 pályázat 1.200.000

 

Az egyéni pályázatoknál általában 3 %, az esetek kisebb hányadában 1 % közreműködői, lebonyolítói díjat számoltunk fel, melyből 571.447- Ft bevételünk származott.

 

 

Egyéb támogatások: HUNGART, XIII: ker. 2012. HUNGART pályázatok Hungart /2012. 03.hó működés 683.000 Hungart /2012. 03.hó FOTÓ 293.000 Hungart /2012. 11.hó „Valóság és Illúzió 2.172.000 Hungart segély 2012. év 3.642.000 Hungart segély 2011. 257.800 2013-re áthúzódó segély 6.463.160 XIII. ker. Önkormányzat egyéni 2 fő 120.000

 

 

  Támogatások, Pályázatok összesítése   2012-benelszámolt szervezeti pályázat   NKA – MAOE 5 db 8.121.400 NKA - egyéni/MAOE 0 HUNGART szociális,segély 1 db 3.899.800 HUNGART szakmai 1 db 2.172.500 HUNGART szakmai/Fotó és működés 3 db 976.000 XIII. ker. Önkormányzat 1 db 120.000 Összes pályázati támogatás 15.289.700 2012-benelszámolási kötelezettségű költségvetési támogatás   EMMI minisztériumi működési támogatás 22.000.000 SZJA 1 % kiutalt összeg 115.706 MMA -12-OM-1080 működési támogatás 3.000.000 MMA -12-OM-1082 kulturális támogatás 3.000.000 NKA – egyéni (bonyolított pályázat) 54 db 42.254.860

5. A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2012.

2012. évben csak az Egyesület elnöke kapott havi 50 eFt tiszteletdíjat. A 27 %-os járulék teherrel együtt 762 eFt kiadást jelentett. Az elnöki költségtérítés összege 575 eFt volt.