Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2013. évi Közhasznúsági Jelentése

Adószám:

18037401-1-41

Cégbíróság:

Bejegyző végzés:

Fővárosi Törvényszék

Pk.67.838/1991/2

Nyilvántartási szám:

4240

Székhely:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

(MAOE)

2013. év

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. december 31.

………………………

Egyesület vezetője

Budapest, 2014. május 19.

AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet. A Fővárosi Bíróság 4240 nyilvántartási szám alatt jegyezte be.

Az Egyesület 2001. december 27. óta közhasznú jogállású szervezet.

Az Egyesület célja elsősorban tagjai érdekvédelmének, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezése és megvalósítása, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatása; de nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület közhasznú célszerinti tevékenysége „kulturális illetve kulturális örökség megóvása” tevékenység; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5.§-ában; továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. és 8. pontjában foglalt közfeladatok feltételeire.

A MAOE tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az egyesület alakulása óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek, jelenlegi taglétszáma megközelíti a 7.000 főt.

Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.

Az Egyesület – közhasznú tevékenysége keretében - folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.

A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatási tevékenységeként bonyolítottuk a különböző pályázati támogatások folyósítását. Közreműködtünk a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és megvalósításában - részben pályázati forrásokból.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Egyesület mérlegkészítési napja a tárgyévet követő február hó utolsó napja. Ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele.

Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki.

Az egyszerűsített éves beszámolót a 224/2000. (XII. 24.) és a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletekben meghatározott szerkezetben készítette el.

A beszámoló összeállításánál figyelembe vettük a 2011. évi CLXXV. sz. „un. civil” törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes szabályaira vonatkozó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait.

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók.

A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott kormányrendeletek és a számviteli törvény 22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a SZT. 70-87. §-aiban, illetve az említett kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg.

Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is. Az Egyesület kiadásai az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei.

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket.

Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100.000- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le.

A vásárolt értékpapírokat csak akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközök szerepel. A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el.

A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak.

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a 224/2000. (XII..19.) Korm. rendelet előírásai szerint az egyéb szervezeteknek, így az egyesületeknek is számlarenddel és számviteli politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb, leltározási, selejtezési, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete nem folytat vállalkozási tevékenységet.

A MAOE az elmúlt két évben teljesítette a 2011. évi CLXXV. un.”civil” törvény közhasznú besorolásra vonatkozó előírásait az erőforrás ellátottsági és a társadalmi támogatottsági mutatók tekintetében.


1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2013.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (közhasznú) eredmény-kimutatása

I.)ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE93.685 eFt

1)Nettó árbevétel 1.077 eFt

2)Aktivált saját teljesítmények értéke0 eFt

3)Egyéb bevétel92.587 eFt

Ebből:

a)tagdíj befizetés9.110 eFt

b)támogatás Központi költségvetéstől83.360 eFt

c) adományok112 eFt

d) egyéb bevételek5 eFt

4)Pénzügyi műveletek bevétele21 eFt

5)Rendkívüli bevételek 0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE0 eFt

A)ÖSSZES BEVÉTEL93.685 eFt

I.)KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI89.499 eFt

1)Anyagjellegű ráfordítások11.715 eFt

2)Személyi jellegű ráfordítások20.267 eFt

3)Értékcsökkenési leírás23 eFt

4)Egyéb ráfordítások57.494 eFt

5)Pénzügyi műveletek ráfordításai0 eFt

6)Rendkívüli ráfordítások0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI0 eFt

B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS89.499 eFt

C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 4.186 eFt

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 eFt

D) TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY4.186 eFt

E) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 4.186 eFt

Tájékoztató adatok:

A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁRORDÍTÁSOK 20.267 eFt

1)Bérköltség7.886 eFt

megbízási díj151 eFt

tiszteletdíjak 2.732 eFt

2)Személyi jellegű egyéb kifizetések6.930 eFt

3)Bérjárulékok2.568 eFt


A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az Egyesület ismét nyereséggel zárta a gazdálkodási évet, az előző évben 11.863 eFt 2013. évben 4.186 eFt volt az eredmény, így a 2011. év előtt kimutatott vagyonvesztést sikerült megállítani, bár a pozitív értékű vagyonnak csak rövid lejáratú eszközök a forrása.

Az elmúlt két év tőkenövekedése egy koncepcionális folyamat és több egymást erősítő esemény eredménye. A 2011. évi kármentő intézkedések (létszámleépítés, költségtérítések és tiszteletdíjak felfüggesztése, gépkocsi leállítása, majd eladása és egyéb költségcsökkentő lépések) a racionális gazdálkodás irányát célozták.

A 2012. év első hónapjainak kritikus gazdálkodási körülményeit fokozott működési takarékosság mellett lehetett megoldani. Szükség volt további létszámcsökkentésre, illetve intézkedni kellett egy „új” a működéshez megfelelő telephely kiválasztásáról, mivel az Olof Palme sétány irodahelyiségeit július végéig el kellett hagyni.

A Falk Miksa utcai új székhely jelentősen szűkösebb ugyan a korábbiaknál, de meg lehet oldani az Egyesület minden napi munkájának lebonyolítását és fenntartása is olcsóbb. Egyébként tagjaink számára is ismertebb és megszokottabb a belvárosi helyszín.

2012. nyár folyamán stabilizálódott az Egyesület pénzügyi helyzete a Minisztérium és a Művészeti Akadémia működési támogatása révén. Ezek a források rendelkezésre álltak 2013. évben is, és már ismert, hogy ezek a lehetőségek a 2014. év gazdálkodását is segítik.

A belső pénzügyi források azonban nem alakultak kedvezően. A megemelt összegű tagdíj 2012. évben éreztette hatását - 15,4 millió Ft bevételt realizáltunk, amely 2013. évre 9,1 millió Ft-ra csökkent, 60 %-kal kevesebb az előző évinél. A 70 éves életkor alatti tagok – vagyis a tagdíj kötelezettek közel 75 %-a hátralékban van a tagdíj befizetést tekintve.

2013. évben az Emberi Erőforrás Minisztérium közhasznú működésre 19.131 eFf-ot utalt át (az 1. számú mellékletben részletezetten). Az MMA 6 millió Ft-os, míg a HUNGART 1.172 eFt-os támogatását a pályázati elszámolások során mutatjuk be. Az NKA támogatások lebonyolítási díja és rezsi átalány bevétele 651 eFt, a kiállításokra megjelentetett katalógusok eladása 426 eFt, tagdíj kiegészítő adomány 112 eFt, költségtérítés 5 eFt, a bankkamat 21 eFt volt.

Az NKA - az egyesület nevében beadott pályázatainak – szakmai támogatási összege 14.490 eFt volt. A HUNGART szociális (segélyezési) célra 5.528 eFt-ot utalt át. Az Egyesület 2013. évi művészeti programsorozatát 30 millió forinttal támogatta a Miniszterelnökség Hivatala.

A MAOE működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadásokmind a két fő ráfordítási tételnél alacsonyabbak a tervezettnél.

Az anyagjellegű ráfordításoknál a posta- és telefon költségek, valamint a karbantartási és számítástechnikai kiadások voltak alacsonyabbak. Ennek részben az oka, hogy ezekből a költségekből pályázati elszámolásokban is volt lehetőségünk elszámolni.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett kiadásaihoz képest kisebb az elnökségi tisztségviselők és tagok tiszteletdíjainak és kapcsolódó járulék terhének tényleges összege.

Az eredmény-kimutatás egyéb ráfordításai között mutatjuk ki a támogatásokból megvalósított „Miniszterelnökségi” programsorozat, az MMA támogatás, illetve az egyéb művészeti pályázatok NKA támogatással megvalósított rendezvények (Zsennye - Bot, Kecskemét - textil,

Látványtér, Őszi kerámia, PELSO stb.) költségeit

A 2012. évben rendezett „Valóság és Illúzió” kiállítás teljes költségeihez tartozó kiadásokat nem lehetett minden pályázati forrásból fedezni. Közel 5 millió forint 2013. évre áthúzódó kiadást (számlát) az egyesületnek saját forrásból kellett biztosítani a társrendező támogatási kérelmének elutasítása miatt.

3. A MÉRLEG FŐBB TÉTELEINEK BEMUTATÁSA 2013.

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK463 eFt

Ebből:szellemi termékek nettó értéken0 eFt

tárgyi eszközöknettóértéken0 eFt

befektetett pénzügyi eszközök463 eFt

B./ FORGÓESZKÖZÖK18.202 eFt

Ebből: követelések2.477 eFt

pénzeszközök15.725 eFt

C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK8.166 eFt

Ebből: 2013. évi bevétel:8.159 eFt

2014. évi költség:7 eFtpostafiók ktg.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 26.831 eFt

Az Egyesület csak „0” értékkel kimutatott eszközzel (gépek, berendezések, bútorok) rendelkezik A használt és működő számítógépek „kis” összegű fejlesztésére az MMA támogatásából volt lehetőségünk.

Követelésként mutatunk ki egy - több éves - dolgozói tartozást, mely nem csökkent 2013. évben, de intézkedés történt a végrehajtás újraindítása érdekében. 2013. évi követelés továbbá - három még jóvá nem hagyott pályázat nevezési díja (15 eFt).

A házi pénztárt 563.840- Ft-tal, a pályázati pénztárt 179.000- Ft-tal zártuk. Az elszámolási betétszámla év végi egyenlege 12.221.099- Ft volt, mely összegek fedezték a decemberi bérek adó és járulék terheit, valamint a passzív időbeli elhatárolásban kimutatott tárgyévet érintő költségeket. Az elkülönített bankszámla 2.760.898- Ft záró összege a folyamatban lévő még pénzügyileg nem teljesített pályázatok forrását jelentette.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása a következő tételekből áll: a januárban beérkezett utófinanszírozott NKA támogatás összege 600 eFt, a miniszterelnökségi támogatási program ugyancsak utófinanszírozott – már elszámolt számláinak 7.053 eFt, valamint az év elején befizetett 2013. évet illető tagdíjak 506 eFt összege.

FORRÁSOK

D./ SAJÁT TŐKE13.536 eFt

I. Induló tőke/ jegyzett tőke200 eFt

II. Tőke változás 9.150 eFt

V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből4.186 eFt

E./ CÉLTARTALÉK0 Ft

F./ KÖTELEZETTSÉGEK9.960 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségekrészletezése:

SZJA kötelezettség295 eFt

EHO kötelezettség21 eFt

Szociális hozzájárulás 27 % (TB)431 eFt

Nyugdíjjárulék kötelezettség170 eFt

Egészségbiztosítási kötelezettség105 eFt

Nettó munkabér és tiszteletdíj 12.hó331 eFt

Szállító számlák (2 db)349 eFt

Támogatások részletezve: NKA-egyéni pályázat2.000 eFt

Hungart szociális6.258 eFt

G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK3.335 eFt

Ebből: 2014. évi bevétel:217 eFt előre fizetett tagdíjak

10 eFt 2 fő bonyolítási díja

2.362 eFt HUNGART támogatás 2013.

2013. évi költség:9 eFtpostaktg.

64 eFt telefonszámlák

49 eFt közmű díjak

267 eFt ArtMarket stand bérleti díj

63 eFt Ügyvédi munkadíj

22 eFt költségtérítés

80 eFt Jóváhagyott segélyek

192 eFt Őszi kerámia három számla

FORRÁSOK ÖSSZESEN26.831 eFt

A rövidlejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások tételeinek - egy kivétellel - pénzügyi teljesítése megtörtént a mérlegzárásig. A kötelezettségek forrásaként megfelelő fedezetet jelentett a 2013. év végi pénzeszköz állomány, de a január, február hónapokban szokásos nagyobb volumenű tagdíj befizetés is rendelkezésre állt.


4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS ÉS KAPOTT TÁMOGATÁS 2013.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete működési kiadásaira (személyi ráfordítások és dologi kiadások) 22 millió Ft-ot biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma tételes elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolható költségek időszaka 2013.04.30.-2014.04.30. A támogatási időszakok alapján a 2012. évben jóváhagyott összegből 2013. évre 3.600 eFt-ot a 2013. évben jóváhagyott összegből 15.531 eFt bevételt számoltunk el.

A Magyar Művészeti Akadémia 6 millió Ft működési támogatást adott 2013.01.01.-2013.12.31. közötti elszámolási időszakra. A támogatásból a közvetlen működési költségeken túl (számítógép karbantartás, szoftver felügyelet, számviteli szolgáltatás, jogi tanácsadás stb.) kis összegű eszközök vásárlásra is lehetőség volt, illetve az év végi kiállítások kölségeit is finanszírozni tudtuk. Beadott elszámolásunkat február hónapban elfogadta az MMA.

A következőkben táblázatos formában mutatjuk be a 2013. évi támogatások alakulást.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

MAOE 2013. évben elszámolt NKA pályázatai

Pályázat száma

Elnevezés

Összeg Ft.

3913/01809

„Valóság…” kiállítás

*

2.579.740

3412/08458

”Zsennye 16 év” BOT könyv

640.000

3906/10523

Önarckép - FOTO

300.000

3906/10556

Látványtér

1.000.000

3916/02131

Zsennye Belsőépítészek

920.000

3906/10559

PELSO kerámia és textil

1.000.000

3916/02003

Kecskemét „textil”

1.600.000

3906/10557

Őszi Kerámia tárlat

450.000

3906/10669

„Négy Elem” kiállítás,katalóg

6.000.000

MAOE összesen:

14.489.000

Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA kuratóriumainak.

MAOE egyéni pályázatok NKA 2012.

Egyéni pályázatok

43 pályázat

28.343.500

Egyéni /2012. éves

2 pályázat

1.200.000

Összesen:

29.543.500

2014-ra áthúzódó

2 pályázat

2.000.000

Az egyéni pályázatoknál általában 3 %, az esetek kisebb hányadában 1 % közreműködői, lebonyolítói díjat számolunk fel.

MMA támogatások

MMA pályázatok

2012. évi számlák

működés

234.000

1195-4/2013/MMA

működés

6.000.000

1846/2013-MMA

alkotó

telepek

6.600.000

0013853

1 fő

egyéni

500.000

MMA összesen

12.834.000

Egyéb támogatások: HUNGART

HUNGART pályázatok

Hungart /2013. 05.hó

működés

500.000

Hungart /2013. 07.hó

működés

672.000

Hungart segély 2013. év

5.527.530

Hungart segély 2011.

205.470

2010-ről áthúzódó segély

6.258.160

2014. évre áthúzódó

működés

2.362.200

Támogatások, Pályázatok összesítése

2013-benelszámolt szervezeti támogatás

NKA – MAOE pályázatok

9 db

14.489.740

HUNGART szociális, segély

2 db

5.733.000

HUNGART működés és szakmai

2 db

1.172.000

Összes pályázati támogatás

21.015.000

2013-benelszámolási kötelezettségű költségvetési támogatás

EMMI minisztériumi működési támogatás

19.131.000

MMA támogatások

12.834.000

Miniszterelnökség 2013. évi rendezvények

30.000.000

NKA – egyéni (bonyolított pályázat)

45 db

29.543.500

5. A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2012.

2013. évben az Egyesület elnöke és elnökhelyettese kapott rendszeres tiszteletdíjat, az elnökség tagjainak munkáját év végén egyszeri alkalommal tudtuk honorálni. A 27 %-os járulékkal együtt összesen 3.470 eFt kiadást jelentett. Az elnöki költségtérítés összege 574 eFt volt.