Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2016. évi Közhasznúsági Jelentése

 AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet. A Fővárosi Bíróság 4240 nyilvántartási szám alatt jegyezte be.

Az Egyesület 2001. december 27. óta közhasznú jogállású szervezet.

Az Egyesület célja elsősorban tagjai érdekvédelmének, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezése és megvalósítása, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatása; de nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület közhasznú célszerinti tevékenysége „kulturális illetve kulturális örökség megóvása” tevékenység; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5.§-ában; továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. és 8. pontjában foglalt közfeladatok feltételeire.

A MAOE tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az egyesület alakulása óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek, jelenlegi taglétszáma megközelíti a 7.000 főt.

Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.

Az Egyesület határozatai alapján – közhasznú tevékenysége keretében - folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.

A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatási tevékenységeként bonyolítottuk a különböző pályázati támogatások folyósítását. Közreműködtünk a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és megvalósításában - részben pályázati forrásokból.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Egyesület mérlegkészítési napja a tárgyévet követő február hó utolsó napja. Ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele.

Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki.

Az egyszerűsített éves beszámolót a 224/2000. (XII. 24.) és a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletekben meghatározott szerkezetben készítette el.

A beszámoló összeállításánál figyelembe vettük a 2011. évi CLXXV. sz. „un. civil” törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes szabályaira vonatkozó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait.

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók.

A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott kormányrendeletek és a számviteli törvény 22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a SZT. 70-87. §-aiban, illetve az említett kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg.

Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is. Az Egyesület kiadásai az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei.

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket.

Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100.000- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le.

A vásárolt értékpapírokat csak akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközök szerepel. A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el.

A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak.

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a 224/2000. (XII..19.) Korm. rendelet előírásai szerint az egyéb szervezeteknek, így az egyesületeknek is számlarenddel és számviteli politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb, leltározási, selejtezési, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete nem folytat vállalkozási tevékenységet.

A MAOE az elmúlt két évben is teljesítette a 2011. évi CLXXV. un.”civil” törvény közhasznú besorolásra vonatkozó előírásait az erőforrás ellátottsági és a társadalmi támogatottsági mutatók tekintetében.

1.SZÁMVITELI  BESZÁMOLÓ 2016

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (közhasznú) eredmény-kimutatása 

I.) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

63.346 eFt

1) Nettó árbevétel 8 eFt
2) Aktivált saját teljesítmények értéke 0 eFt
3) Egyéb bevétel 63.338 eFt
      Ebből:  
      a) tagdíj befizetés bevétele 7.529 eFt
      b) támogatás 55.479 eFt
      c) adományok 373 eFt
      d) egyéb bevételek 2 eFt
4) Pénzügyi műveletek bevétele 0 eFt
5) Rendkívüli bevételek 0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

0 eFt

A) ÖSSZES BEVÉTEL 63.346 eFt
I.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 59.994 eFt
       1)    Anyagjellegű ráfordítások 8.467 eFt
       2)    Személyi jellegű ráfordítások 17.137 eFt
       3)    Értékcsökkenési leírás 0 eFt
       4)    Egyéb ráfordítások 34.390 eFt
       5)    Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 eFt
       6)    Rendkívüli ráfordítások 0 eFt
   
II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 eFt
B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 59.994 eFt
C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 3.352 eFt
     ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 eFt
D) TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY 3.352 eFt
E) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 3.352 eFt

Tájékoztató adatok:

A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁRORDÍTÁSOK 17.137 eFt
1)    Bérköltség 8.674 eFt
                         megbízási díj 880 eFt
                          tiszteletdíjak 2.440 eFt
2)    Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.541 eFt
3)    Bérjárulékok 2.782 eFt

A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az Egyesület az előző évhez (9.704 eFt) képes 3.352 eFt tőkenövekménnyel (nyereség) zárta az évet, annak következtében, hogy a bevételek minden tekintetben elmaradtak az előző évinél, bár a költségek ennek megfelelő arányban alakultak, de egy több mint tíz éves behajthatatlanná váló követelést kivezettünk a könyvekből.

Három éve mondhatjuk, hogy az Egyesület gazdálkodási körülményei és feltételei stabilak. A Falk Miksa utcai székhely jelentősen szűkösebb ugyan a korábbiaknál, de meg lehet oldani az Egyesület minden napi munkájának lebonyolítását és fenntartása is olcsóbb, tagjaink számára pedig jobban elérhető, ismertebb és megszokottabb a belvárosi helyszín.  

Az Egyesület pénzügyi helyzete megnyugtatóan alakult az elmúlt három évben a Minisztérium és a Művészeti Akadémia működési támogatása révén. Várhatóan ezek a források rendelkezésre állnak 2017. is évben és hozzájárulnak a kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósításához.  

A belső pénzügyi források hullámzóan alakulnak. A megemelt összegű tagdíj 2012. évben éreztette hatását - 15,4 millió Ft bevételt realizáltunk, amely 2013. évre 9,1 millió Ft-ra; 2014. évre még tovább 8,2 millió Ft-ra csökkent. 2015. évben a tisztújításoknak és a kiemelt kiállításon való részvételi feltételnek köszönhetően 10,4 millió Ft volt a tagdíj bevétel, mely a tárgyévben visszaesett 7,5 millió Ft-ra. A 70 éves életkor alatti tagok – vagyis a tagdíj kötelezettek közel 65 %-a hátralékban van a tagdíj befizetést tekintve.

2016. évben az Emberi Erőforrás Minisztérium közhasznú működésre átutalt összegéből 23.335 eFt-ot számoltunk el bevételként. A finanszírozás ütemezése és az elszámolási időszak tárgyév májustól következő év áprilisáig tart, ezért el kell határolni az áthúzódó összeget. Az MMA 5.600 eFt-os és a HUNGART 3.231 eFt-os támogatását a pályázati elszámolások során mutatjuk be. Katalógusok eladásából 8 eFt bevétel, tagok kiegészítő adománya 374 eFt volt. A beérkezett SZJA 1 % összegét (214 eFt) tartalékoljuk a következő évi kiállítások részbeni fedezetére.

Az NKA - az egyesület nevében beadott pályázatainak – szakmai támogatási összege 17.805 eFt volt. A HUNGART szociális (segélyezési) célra 5.472 eFt-ot utalt át.  

A MAOE működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadások dologi ráfordítási tételei közel összességében egyezett a tervezettel. Jelentősebb eltérés a számítástechnikai költségeknél alakult ki, de az egyéb tételeken mutatkozó megtakarítás ezt kompenzálta.

A személyi jellegű ráfordítások magasabb összegét a nem tervezett megbízási díj kifizetés és a munkatársak béren kívüli juttatásainak többlete okozta.

Az eredmény-kimutatás egyéb bevételei és ráfordításai között mutatjuk ki a támogatásokból megvalósított az MMA támogatásokat, illetve az egyéni és művészeti pályázatok NKA támogatással megvalósított rendezvények Zsennye - BOT rendezvény, Kecskemét - textil, „Utak” kiállítás és katalógus, a „Káosz és Rend” 2017.évi előkészítési költségeit.      

A HUNGART Egyesület által jóváhagyott és utalt forrásból biztosítottuk az előző évi nagy kiállítás bontási költségeit, az Art Market képzőművészeti vásáron való részvétel költségeit és ennek az összegnek a révén támogathattuk a fotó tagozat tervezett programját is.  

3. A MÉRLEG FŐBB TÉTELEINEK BEMUTATÁSA 2016.

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 463 eFt
Ebből:  szellemi termékek nettó értéken 0 eFt
tárgyi eszközök nettó értéken 0 eFt
befektetett pénzügyi eszközök 463 eFt
B./ FORGÓESZKÖZÖK 36.756 eFt
Ebből: követelések 0 eFt
pénzeszközök 42.028 eFt
C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1.225 eFt
      Ebből: 2016. évi bevétel: 1.225 eFt 
                  2017. évi költség: 0 eFt
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 43.746 eFt

Az Egyesület csak „0” értékkel kimutatott eszközzel (gépek, berendezések, bútorok) rendelkezik.

A folyamatos karbantartás és felügyelet biztosítja a gépek működőképességét.

A korábban követelésként kimutatott sok éves - dolgozói tartozást, kivezettük a könyvekből, mely évek óta nem csökkent és a végrehajtás újraindítása sem járt eredménnyel.

A házi pénztárt 218.100 - Ft-tal zártuk. Az elszámolási betétszámla év végi egyenlege 36.897.502- Ft volt, mely összegek fedezték a decemberi bérek adó és járulék terheit, a passzív időbeli elhatárolásban kimutatott tárgyévet érintő költségeket valamint az április végéig tartó támogatási időszak működési költségeit. Az elkülönített bankszámla 4.912.216- Ft záró összege a 2017. évre áthúzódó folyamatban lévő még pénzügyileg nem teljesített pályázatok forrását jelentette.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása a következő tételekből áll: az utófinanszírozott NKA támogatás összege 900 eFt, valamint a mérleg zárás időpontjáig befizetett 2016. évet illető tagdíjak 355 eFt összege.

FORRÁSOK

D./ SAJÁT TŐKE 25.317 eFt
I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 eFt
II. Tőkeváltozás 21.765 eFt
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 3.352 eFt
E./ CÉLTARTALÉK 0 Ft
F./ KÖTELEZETTSÉGEK 9.056 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségekrészletezése:

SZJA kötelezettség 289 eFt
EHO kötelezettség 26 eFt
Szociális hozzájárulás 27 % (TB) 439 eFt
Nyugdíjjárulék kötelezettség 181 eFt
Egészségbiztosítási kötelezettség 97 eFt
Nettó munkabér és tiszteletdíj 12.hó 706 eFt
Támogatások részletezve:  
     NKA-egyéni pályázat 500 eFt
     NKA -Látványtér 166 eFt
     NKA -’Belövések’ 652 eFt
     Hungart működés 1.860 eFt
     Hungart szociális 4.140 eFt
G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 9.373 eFt
Ebből: 2017. évi bevétel: 442 eFt előre fizetett tagdíjak
  214 eFt 2016. évi SZJA 1%
  7.945 eFt EMMI támogatás 2017. 01-04. hó
2016. évi költség: 7.280 eFt EMMI támogatás 2016. 01-04. hó
  19 eFt postaktg.
  34 eFt telefonszámlák
  11 eFt közmű díjak
  80 eFt ismételt segély
  63 eFt ügyvédi munkadíj
  11 eFt költségtérítés
  430 eFt Egyéni pályázat költsége
  124 e Ft Számítástechnikai felügyelet IV. név
FORRÁSOK ÖSSZESEN 38.140 eFt

A rövidlejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások tételeinek pénzügyi teljesítése megtörtént a mérlegzárásig. A kötelezettségek forrásaként megfelelő fedezetet jelentett a 2016. év végi pénzeszköz állomány, de a január, február hónapokban szokásostól elmaradó nagyobb volumenű tagdíj befizetés is rendelkezésre állt.    

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS ÉS KAPOTT TÁMOGATÁS 2016.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete működési kiadásaira (személyi ráfordítások és dologi kiadások) 24 millió Ft-ot biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma tételes elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolható költségek időszaka 2016.05.01.-2017.04.30. A támogatási időszakok alapján a 2015. évben jóváhagyott összegből 2016. évre 7.280 eFt-ot a 2016. évben jóváhagyott összegből 16.055 eFt bevételt számoltunk el.

A Magyar Művészeti Akadémia 5,6 millió Ft támogatást adott működésre és szakmai programok megvalósítására 2016.01.01.-2016.12.31. közötti elszámolási időszakra. A támogatásból a közvetlen költségeken túl (bérleti díj) a kiállításokhoz kapcsolódó PR költséget is finanszírozni tudtuk. Beadott elszámolásunkat elfogadta az MMA.

A következőkben összefoglaló táblázatban mutatjuk be a 2016. évi támogatások alakulást.

A PÁLYÁZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK BEMUTATÁSA:

MAOE 2016. évben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat száma

Elnevezés

Összeg Ft.

3906/11357

Belső Fény iparművészet

392.720

105113/00775

„UTAK” katalógus

3.000.000

104116/00597

XVIII. BOT Zsennye

1.600.000

104106/02544

Látványtér -2016

733.959

104106/02543

Belövések ’56

47.990

105106/07141

„KÁOSZ és REND” kiállítás

6.000.000

MAOE összesen:

12.974.669

Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA kuratóriumainak.

MAOE egyéni pályázatok NKA 2016.

Alkotói pályázatok

26 pályázat

13.150.000

Fóris Katalin

biennálé

310.000

Heller Tamás

digitalizálás

400.000

Horkay István

katalógus

845.000

M. Novák András

katalógus

800.000

Nagy Gábor Mihály

katalógus

900.000

Mayer Éva

nyomda, kiáll

1.000.000

Szabó Margit Mária

nyomda, kiáll

530.000

Összes bonyolított:

4.785.000

2017-re áthúzódó

1 pályázat

500.000

MMA támogatások

MMA pályázatok

0020-MMA-16-OM

működés

szakmai

5.600.000

Egyéb támogatások: HUNGART, Alapítványi

HUNGART/2015.

szakmai

1.002.112

HUNGART/2016.

szakmai

1.381.000

HUNGART szociális 2016.

segély

4.790.000

HUNGART szociális 2009.

segély

615.000

Nemzetközi Képzőm. Alap.

950.415

Támogatások, Pályázatok összesítése

2016-ban  elszámolt szervezeti támogatás

HUNGART szociális, segély

5.405.000

HUNGART működés és szakmai

2.383.112

Nemzetközi Képzőművészeti Alapítvány

950.415

Összesen

8.738.527

2016. évi elszámolási kötelezettségű költségvetési támogatás

EMMI minisztériumi működési támogatás

23.335.000

MMA támogatások

5.400.000

NKA – MAOE egyesületi pályázat

7 db

12.974.669

NKA – egyéni, MAOE bonyolításban

7 db

4.785.000

NAV magánszemélyek 1 % SZJA

0

NKA – egyéni alkotói pályázat

26 db

13.150.000

A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2016.

2016. évben az Egyesület elnöke, elnökhelyettese és a felügyelő bizottság vezetője kapott rendszeres tiszteletdíjat. A tiszteletdíjak a 27 %-os járulékkal együtt összesen 3.099 eFt kiadást jelentettek. Az elnöki költségtérítés összege 513 eFt volt. A vezetőség négy tagja az NKA észrevétele következtében megbízásban végezte a rendezvények szervezésének, rendezésének feladatait melynek összes elszámolt összege 1.094 eFt volt.