Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2017. évi Közhasznúsági Jelentése

AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet. A Fővárosi Bíróság 4240 nyilvántartási szám alatt jegyezte be.
Az Egyesület 2001. december 27. óta közhasznú jogállású szervezet.

Az Egyesület célja elsősorban tagjai érdekvédelmének, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezése és megvalósítása, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatása; de nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból.
Az Egyesület közhasznú célszerinti tevékenysége „kulturális illetve kulturális örökség megóvása” tevékenység; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5.§-ában; továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. és 8. pontjában foglalt közfeladatok feltételeire.

A MAOE tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az egyesület alakulása óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek, jelenlegi taglétszáma megközelíti a 7.000 főt.
Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.
Az Egyesület határozatai alapján – közhasznú tevékenysége keretében - folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.
A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatási tevékenységeként bonyolítottuk a különböző pályázati támogatások folyósítását. Közreműködtünk a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és megvalósításában - részben pályázati forrásokból.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Egyesület mérlegkészítési napja a tárgyévet követő február hó utolsó napja. Ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele.

Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki.
Az egyszerűsített éves beszámolót a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben készítette el.
A beszámoló összeállításánál figyelembe vettük a 2011. évi CLXXV. sz. „un. civil” törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes szabályaira vonatkozó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait.

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók.
A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott kormányrendeletek és a számviteli törvény 22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a SZT. 70-87. §-aiban, illetve az említett kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg.
Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is. Az Egyesület kiadásai az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei.

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket.
Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100.000- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le.

A vásárolt értékpapírokat csak akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközök szerepel. A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el.
A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak.

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet előírásai szerint az egyéb szervezeteknek, így az egyesületeknek is számlarenddel és számviteli politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb, leltározási, selejtezési, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete nem folytat vállalkozási tevékenységet.

A MAOE az elmúlt két évben is teljesítette a 2011. évi CLXXV. un.”civil” törvény közhasznú besorolásra vonatkozó előírásait az erőforrás ellátottsági és a társadalmi támogatottsági mutatók tekintetében.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2017.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (közhasznú) eredmény-kimutatása

I.)   ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

90.203 eFt

1)    Nettó árbevétel 54 eFt
2)    Aktivált saját teljesítmények értéke 0 eFt
3)    Egyéb bevétel 90.149 eFt
       Ebből:  
       a)  tagdíj befizetés bevétele 14.717 eFt
       b)  támogatás 74.850 eFt
       c) adományok 582 eFt
       d) egyéb bevételek 0 eFt
4)    Pénzügyi műveletek bevétele 0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

0 eFt

A) ÖSSZES BEVÉTEL 90.203 eFt
I.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 75.891 eFt
       1)    Anyagjellegű ráfordítások 7.625 eFt
       2)    Személyi jellegű ráfordítások 18.463 eFt
       3)    Értékcsökkenési leírás 0 eFt
       4)    Egyéb ráfordítások 49.803 eFt
       5)    Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 eFt
   
II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 eFt
B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 75.891 eFt
C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 14.312 eFt
     ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 eFt
D) TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY 14.312 eFt
E) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 14.312 eFt

Tájékoztató adatok:

A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁRORDÍTÁSOK 18.463 eFt
1)    Bérköltség 11.126 eFt
                         megbízási díj 800 eFt
                          tiszteletdíjak 2.640 eFt
2)    Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.233 eFt
3)    Bérjárulékok 2.764 eFt

A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az Egyesület az előző évhez (3.352 eFt) képes 14.907 eFt tőkenövekménnyel (nyereség) zárta az évet, annak következtében, hogy a bevételek minden tekintetben meghaladták az előző évit, és a költségek összességében a tervezettnek megfelelő arányban alakultak.  

Több éve állíthatjuk, hogy az Egyesület gazdálkodási körülményei és feltételei stabilak. A Falk Miksa utcai székhely jelentősen szűkösebb ugyan a korábbiaknál, de megoldható az Egyesület minden napi munkájának lebonyolítása, tagjaink számára pedig jobban elérhető, ismertebb és megszokottabb a belvárosi helyszín. A tulajdonos - összefüggésben az ingatlanpiac alakulásával - kezdeményezte a bérleti díj megemelését; mely 2/3-dal magasabb lesz 2018. évben.
Az Egyesület pénzügyi helyzete megnyugtatóan alakult az elmúlt három évben a Minisztérium és a Művészeti Akadémia működési támogatása révén. Várhatóan ezek a források rendelkezésre állnak 2018. is évben és hozzájárulnak a kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósításához.  

A saját pénzügyi forrásokból a 2012. óta megemelt összegű tagdíj tárgy évben 15,3 millió Ft bevételt eredményezett; kétszer nagyobb összeget, mint az előző évben. A megfizetett tagdíj közel fele-fele arányban oszlott meg a tárgy évre illetve a korábbi évekre vonatkozó befizetések között.  A 70 éves életkor alatti tagok – vagyis a tagdíj kötelezettek több mint 60 %-a hátralékos a tagdíj befizetés tekintetében.

2016. évben az Emberi Erőforrás Minisztérium közhasznú működésre átutalt összegéből 24.317 eFt-ot számoltunk el bevételként. A finanszírozás ütemezése és az elszámolási időszak tárgyév májustól következő év áprilisáig tart, ezért el kell határolni az áthúzódó összeget. Az MMA 5.500 eFt-os és a HUNGART 4.648 eFt-os támogatását a pályázati elszámolások során mutatjuk be. Katalógusok eladásából 54 eFt bevétel, tagok kiegészítő adománya 140 eFt volt. Az elmúlt két évben beérkezett SZJA 1 % összegeit (214 és 227 eFt) a központi kiállítások fedezetére használtuk fel.
Az NKA - az egyesület nevében beadott pályázatainak – szakmai támogatási összege 24.840 eFt volt. A HUNGART szociális (segélyezési) célra 7.419 eFt-ot utalt át.  

A MAOE működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadások dologi ráfordításai legtöbb tétele megegyezett a tervezettel. Megtakarítás az irodaszereknél és a karbantartási, a számítástechnikai költségeknél történt melyek részlegesen kompenzálták a személyi kiadások magasabb összegét.   
A személyi jellegű ráfordítások magasabb összegét az alkalmazotti dolgozók részére kifizetett jutalom összeg (ilyen kifizetés öt évre visszamenőleg nem volt), valamint a nem tervezett béren kívüli juttatásainak többlete okozta – a kapcsolódó közteher összeggel együtt.  

Az eredmény-kimutatás egyéb bevételei és ráfordításai között mutatjuk ki a támogatásokból megvalósított az MMA támogatás, illetve az egyéni és művészeti pályázatok valamint NKA támogatással megvalósított rendezvények Zsennye - BOT rendezvény, Kecskemét - textil, „Kapu” kiállítás és katalógus, a „Káosz és Rend” 2017.évi költségeit.      
A HUNGART Egyesület által jóváhagyott és utalt forrásból biztosítottuk az évi nagy kiállítás részbeni költségeit; az Art Market képzőművészeti vásáron való részvétel költségeit. Három vállalkozói támogatás történt: egyéni alkotói, fotó tagozati és a „Látványtér” programra.    

3. A MÉRLEG FŐBB TÉTELEINEK BEMUTATÁSA 2016.

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 463 eFt
Ebből:  szellemi termékek nettó értéken 0 eFt
tárgyi eszközök nettó értéken 0 eFt
befektetett pénzügyi eszközök 463 eFt
B./ FORGÓESZKÖZÖK 54.409 eFt
Ebből: követelések 0 eFt
pénzeszközök 54.409 eFt
C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2.102 eFt
      Ebből: 2017. évi bevétel: 2.095 eFt 
                  2018. évi költség: 7 eFt
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 56.974 eFt

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegtétele az Egyesület által más szervezetekben (alapítványok) alapítói tőkeként biztosított összeg.

Az Egyesület csak „0” értékkel kimutatott eszközzel (gépek, berendezések, bútorok) rendelkezik
A folyamatos karbantartás és felügyelet biztosítja a gépek működőképességét.

A házi pénztárt 361.575 - Ft-tal zártuk. Az elszámolási betétszámla év végi egyenlege 48.297.296- Ft volt, mely összegek fedezték a decemberi bérek adó és járulék terheit, a passzív időbeli elhatárolásban kimutatott tárgyévet érintő költségeket valamint az április végéig tartó támogatási időszak működési költségeit. Az elkülönített bankszámla 5.750.026- Ft záró összege a 2017. évre áthúzódó folyamatban lévő még pénzügyileg nem teljesített pályázatok forrását jelentette.

Az aktív időbeli elhatárolások a következő tételekből állnak: az utófinanszírozott NKA támogatás 1.500 eFt, a mérleg zárás időpontjáig befizetett 2017. és korábbi éveket illető tagdíjak 595 eFt; végül a következő évi postafiók bérlet I. negyedéves díja 7 eFt.

FORRÁSOK

D./ SAJÁT TŐKE 40.224 eFt
I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 eFt
II. Tőkeváltozás 25.117 eFt
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 14.907 eFt
E./ CÉLTARTALÉK 0 Ft
F./ KÖTELEZETTSÉGEK 8.291 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségekrészletezése:

SZJA kötelezettség 176 eFt
EHO kötelezettség 17 eFt
Szociális hozzájárulás 27 % (TB) 221 eFt
Nyugdíjjárulék kötelezettség 113 eFt
Egészségbiztosítási kötelezettség 71 eFt
Nettó munkabér és tiszteletdíj 12.hó 786 eFt
Támogatások részletezve:  
     NKA-egyéni pályázat 998 eFt
     NKA -Látványtér 1.050 eFt
     NKA –„Arany-Kodály” 750 eFt
     Hungart működés 1.860 eFt
     Hungart szociális 2.249 eFt
G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 8.459 eFt
Ebből: 2018. évi bevétel: 573 eFt előre fizetett tagdíjak
  7.588eFt EMMI támogatás 2018. 01-06. hó
2017. évi költség: 34 eFt  postaköltség
  38 eFt telefonszámlák
  14 eFt közmű díjak
  80 eFt ismételt segély
  63 eFt ügyvédi munkadíj
  20 eFt költségtérítés
  49 eFt Számítástechnikai felügyelet IV. név
   
FORRÁSOK ÖSSZESEN 56.974 eFt

A rövidlejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások tételeinek pénzügyi teljesítése megtörtént a mérlegzárásig. A kötelezettségek forrásaként megfelelő fedezetet jelentett a 2017. év végi pénzeszköz állomány, de a január, február hónapokban szokásostól elmaradó nagyobb volumenű tagdíj befizetés is rendelkezésre állt.    

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS ÉS KAPOTT TÁMOGATÁS 2017.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete működési kiadásaira (személyi ráfordítások és dologi kiadások) évek óta 24 millió Ft-ot biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma tételes elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolható költségek időszaka 2017.05.01.-2018.06.30. A támogatási időszakok alapján a 2016. évben jóváhagyott összegből 2017. évre 7.945 eFt-ot a 2017. évben jóváhagyott összegből 16.412 eFt bevételt számoltunk el. Az elszámolási időszakot két hónappal meghosszabbították, praktikusan csökkentett összeget kaptunk.  
A Magyar Művészeti Akadémia 5,5 millió Ft támogatást adott működésre és szakmai programok megvalósítására 2017.01.01.-2017.12.31. közötti elszámolási időszakra. A támogatásból a közvetlen költségeken túl (bérleti díj) a kiállításokhoz kapcsolódó PR költséget finanszíroztuk. Beadott elszámolásunkat elfogadta az MMA.

A következőkben összefoglaló táblázatban mutatjuk be a 2017. évi támogatások alakulást.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

MAOE 2017. évben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat száma

Elnevezés

Összeg Ft.

104106/02543

Belövések ’56

652.010

104106/02544 

Látványtér -2016 

166.041

103106/02174

Civilizált táj

500.000

103106/02149

Isten nevében

500.000

104106/02623

Reformáció 500 éve

500.000

104116/00597

20 éves BOT Zsennye

1.581.600

104116/00599

Kecskemét „textil”

2.000.000

104106/02581

Látványtér -2017 

450.100

104106/02621

PELSO

2.000.005

449106/00494

„KÁOSZ és REND” installál

2.499.995

105106/07423

„KÁOSZ és REND” nyomda

8.000.000

104106/02611

„KÁOSZ és REND” kiállítás

2.990.000

105113/00791

„KAPU” nyomdaktg.

3.000.000

MAOE összesen:

 

24.839.751

Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA kuratóriumainak.

MAOE egyéni pályázatok NKA 2017.

Alkotói pályázat

14 pályázat

4.650.000

Egyéni pályázat

Hérics Nándor

kiállítás

301.917

Sárkány Győző

katalógus

4.000.000

Tölg-Molnár Zoltán

nyomda

499.800

Összes bonyolított:

 

4.801.717

2018-ra áthúzódó

2 pályázat

998.083

MMA támogatás

MMA pályázatok

0022-MMA-17-OM

működés

szakmai

5.500.000

Egyéb támogatások: HUNGART, Vállalkozói

HUNGART/2017.

szakmai

4.648.265

 

HUNGART szociális 2017.

segély

7.080.000

HUNGART szociális 2016.

segély

800.000

HUNGART szociális 2009.

segély

1.568.000

 

MAVIR, OTP, Operett Sz.

szakmai

2.007.000

Támogatások, Pályázatok összesítése

 

2017-ben  elszámolt szervezeti támogatás

     

HUNGART szociális, segély

 

9.448.000

HUNGART működés és szakmai

 

4.648.265

Összesen

 

14.096.265

 

2017. évi elszámolási kötelezettségű költségvetési támogatás

 

EMMI minisztériumi működési támogatás

 

24.367.000

MMA támogatás

 

5.500.000

NKA – MAOE egyesületi pályázat

13 db

24.839.669

NKA – egyéni, MAOE bonyolításban

3 db

4.801.717

NAV magánszemélyek 1 % SZJA

 

441.556

 

NKA – egyéni alkotói pályázat

14 db

4.650.000

A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2017..

2017. évben az Egyesület elnöke, elnökhelyettese és a felügyelő bizottság vezetője kapott rendszeres tiszteletdíjat.  A tiszteletdíjak a 22 %-os járulékkal együtt összesen 3.221 eFt kiadást jelentettek. Az elnöki költségtérítés összege 513 eFt volt. A vezetőség három tagja az NKA észrevétele következtében megbízásban végezte a rendezvények szervezésének, rendezésének feladatait melynek összes elszámolt összege 878 eFt volt.