Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2018. évi Közhasznúsági Jelentése

AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet. A Fővárosi Bíróság 4240 nyilvántartási szám alatt jegyezte be.

Az Egyesület 2001. december 27. óta közhasznú jogállású szervezet.

Az Egyesület célja elsősorban tagjai érdekvédelmének, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezése és megvalósítása, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatása; de nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület közhasznú célszerinti tevékenysége "kulturális illetve kulturális örökség megóvása" tevékenység; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5.§-ában; továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. és 8. pontjában foglalt közfeladatok feltételeire.

A MAOE tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az egyesület alakulása óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek, jelenlegi taglétszáma megközelíti a 7.000 főt.

Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.

Az Egyesület határozatok alapján – közhasznú tevékenysége keretében - folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.

A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatásaként bonyolítottuk a különböző pályázati támogatások folyósítását. Közreműködtünk a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és megvalósításában - részben pályázati forrásokból.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Egyesület mérlegkészítési napja a tárgyévet követő február hó utolsó napja. Ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele.

Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki.

Az egyszerűsített éves beszámolót a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben készítette el.

A beszámoló összeállításánál figyelembe vettük a 2011. évi CLXXV. sz. "un. civil" törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes szabályaira vonatkozó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait.

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók.

A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott kormányrendeletek és a számviteli törvény 22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a SZT. 70-87. §-aiban, illetve az említett kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg.

Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is. Az Egyesület kiadásai az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei.

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket.

Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100.000- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le.

A vásárolt értékpapírokat csak akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközök szerepel. A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el.

A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak.

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet előírásai szerint az egyéb szervezeteknek, így az egyesületeknek is számlarenddel és számviteli politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb, leltározási, selejtezési, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A MAOE az elmúlt két évben is teljesítette a 2011. évi CLXXV. un."civil" törvény közhasznú besorolásra vonatkozó előírásait az erőforrás ellátottsági és a társadalmi támogatottsági mutatók tekintetében.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2018.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (közhasznú) eredmény-kimutatása

I.)   ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

69.547 eFt

1)    Nettó árbevétel 148 eFt
2)    Aktivált saját teljesítmények értéke 0 eFt
3)    Egyéb bevétel 69.399 eFt
       Ebből:  
       a)  tagdíj befizetés bevétele 9.436 eFt
       b)  támogatás 59.868 eFt
       c) adományok 93 eFt
       d) egyéb bevételek 2 eFt
4)    Pénzügyi műveletek bevétele 0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

0 eFt

A) ÖSSZES BEVÉTEL 69.547 eFt
I.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 65.841 eFt
       1)    Anyagjellegű ráfordítások 7.991 eFt
       2)    Személyi jellegű ráfordítások 19.124 eFt
       3)    Értékcsökkenési leírás 0 eFt
       4)    Egyéb ráfordítások 38.726 eFt
       5)    Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 eFt
   
II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 eFt
B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 65.841 eFt
C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 eFt
     ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 eFt
D) TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY 3.706 eFt
E) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 3.706 eFt

Tájékoztató adatok:

A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁRORDÍTÁSOK 19.124 eFt
1)    Bérköltség 11.987 eFt
                         megbízási díj 800 eFt
                          tiszteletdíjak 2.640 eFt
2)    Személyi jellegű egyéb kifizetések 962 eFt
3)    Bérjárulékok 2.735 eFt

2. A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az Egyesület az előző évhez képest (14.907 eFt) "csak" 3.706 eFt tőkenövekménnyel (nyereség) zárta az évet, annak következtében, hogy a bevételek minden tekintetben elmaradtak az előző évinél. A működési költségek összességében a tervezettnek megfelelően alakultak.

Több éve mondhatjuk, hogy az Egyesület gazdálkodási körülményei és feltételei stabilak. A Falk Miksa utcai székhely jelentősen szűkösebb ugyan a korábbiaknál, de megoldható az Egyesület minden napi munkájának lebonyolítása, tagjaink számára pedig jobban elérhető, ismertebb és megszokottabb a belvárosi helyszín. A tulajdonos - összefüggésben az ingatlanpiac árainak alakulásával - kezdeményezte a bérleti díj megemelését; mely 1/3-dal magasabb volt az előző évinél.

Az Egyesület pénzügyi helyzete megnyugtatóan alakult az elmúlt években a Minisztérium és a Művészeti Akadémia működési támogatása révén. Ezek a források rendelkezésre állnak 2019. évben is és hozzájárulnak a kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósításához.

A saját pénzügyi forrásokat a 2012. óta megemelt összegű tagdíj, a tárgy évben 9,4 millió Ft bevétellel gyarapította; egy-harmaddal kisebb összeggel, mint az előző évben. A megfizetett tagdíj közel 60-40 % arányban oszlott meg a tárgy évre illetve a korábbi évekre vonatkozó befizetések között. A 70 éves életkor alatti tagok – vagyis a tagdíj kötelezettek több mint 70 %-a hátralékos a tagdíj befizetés tekintetében.

2018. évben az Emberi Erőforrás Minisztérium közhasznú működésre átutalt összegeiből 21.160 eFt-ot számoltunk el bevételként. A finanszírozás ütemezése és az elszámolási időszak tárgyév májustól következő év június végéig tartott, ezért el kell határolni az áthúzódó összeget. A kapott támogatás 2017-18 években 14 hónapra szólt. Az MMA 5.500 eFt-os és a HUNGART 6.737 eFt-os támogatását a pályázati elszámolások során mutatjuk be. Katalógusok eladásából 148 eFt volt a bevétel, tagok kiegészítő adománya 93 eFt volt. A tárgyévben beérkezett SZJA 1 % összegét (111 eFt) a 2019. évi kiállítások kiadásainak fedezetére tartalékoltuk.

Az NKA - az Egyesület nevében beadott pályázatainak – szakmai támogatási összege 19.532 eFt volt. A HUNGART szociális (segélyezési) célra 7.469 eFt-ot utalt át.

A MAOE működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadások dologi ráfordításainak legtöbb tétele megegyezett, vagy közel azonos volt a tervezettel. Megtakarítás az irodaszereknél, a szállítási és a számítástechnikai költségeknél történt, melyek részlegesen kompenzálták a személyi kiadások magasabb összegét.

A személyi jellegű ráfordítások magasabb összegét az alkalmazott dolgozók részére kifizetett jutalom összege, valamint a nem tervezett béren kívüli juttatások többlete okozta – a kapcsolódó közteher összeggel együtt.

Az eredmény-kimutatás egyéb bevételei és ráfordításai között mutatjuk ki a támogatásokból megvalósított az MMA, illetve az egyéni és művészeti pályázatok adatait. NKA támogatással megvalósított rendezvények: "Látványtér"- kiállítás; Zsennye - BOT rendezvény; Kecskemét – textil; "Család" kiállítás és katalógus; a "Káosz és Rend" iparművészeti alkotásainak összegei; valamint a 2019. évre tervezett "Dimenziók" kiállítás és katalógus előkészítő munkái.

A HUNGART Egyesület által jóváhagyott és utalt forrásból biztosítottuk a "Család" kiállítás részbeni költségeit; és az Art Market képzőművészeti vásáron való részvétel ráfordításait.

3. A MÉRLEG FŐBB TÉTELEINEK BEMUTATÁSA 2018.

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 363 eFt
Ebből:  szellemi termékek nettó értéken 0 eFt
tárgyi eszközök nettó értéken 0 eFt
befektetett pénzügyi eszközök 363 eFt
B./ FORGÓESZKÖZÖK 69.339 eFt
Ebből: követelések 301 eFt
pénzeszközök 69.038 eFt
C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1.561 eFt
      Ebből: 2018. évi bevétel: 13 eFt 
                  2019. évi költség: 7 eFt
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 71.263 eFt

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegtétele az Egyesület által más szervezetekben (alapítványok) alapítói tőkeként biztosított összeg. Ez 100 eFt-tal kevesebb az előző évinél; mert a korábban Kecskeméten működő alapítvány pénzeszközeit felhasználva kezdeményeztük annak végelszámolását; mely több mint egy éves Bírósági eljárást követően sikeresen lezárult.

Az Egyesület csak "0" értékkel kimutatott eszközzel (gépek, berendezések, bútorok) rendelkezik

A folyamatos karbantartás és felügyelet biztosítja a gépek működőképességét.

Követelésként mutatjuk ki a bérelt irodahelyiség bérbeadó által kért óvadék kéthavi összegét.

A házi pénztárt 605.845- Ft-tal zártuk az utolsó hónapok tagdíj befizetési miatt. A decemberi bérek nettó összegének január eleji kifizetése ebből történt. Az elszámolási betétszámla év végi egyenlege 53.360.732- Ft volt, mely összegek fedezték a decemberi bérek adó és járulék terheit, a passzív időbeli elhatárolásban kimutatott tárgyévet érintő költségeket valamint a június végéig tartó támogatási időszak működési költségeit. Az elkülönített bankszámla 15.002.996- Ft záró összege a 2019. évre áthúzódó, folyamatban lévő, még pénzügyileg nem teljesített pályázatok forrását jelentette.

Az aktív időbeli elhatárolások a következő tételekből állnak: az utófinanszírozott NKA támogatás 1.100 eFt, a mérleg zárás időpontjáig befizetett 2018 és korábbi éveket illető tagdíjak 448 eFt; végül a következő évi postafiók bérlet és internet költség 13 eFt.

FORRÁSOK

D./ SAJÁT TŐKE 43.930 eFt
I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 eFt
II. Tőkeváltozás 40.024 eFt
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 3.706 eFt
E./ CÉLTARTALÉK 0 Ft
F./ KÖTELEZETTSÉGEK 15.506 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségekrészletezése:

SZJA kötelezettség 191 eFt
EHO kötelezettség 0 eFt
Szociális hozzájárulás 19,5 % (TB) 216 eFt
Nyugdíjjárulék kötelezettség 118 eFt
Egészségbiztosítási kötelezettség 75 eFt
Nettó munkabér és tiszteletdíj 12.hó 820 eFt
Támogatások részletezve:  
     NKA-egyéni pályázat 4.100 eFt
     NKA – "Látványtér 2018" 422 eFt
     NKA –"Rész és Egész" 616 eFt
     Hungart szakmai célok 6.261 eFt
     Hungart szociális 2.686 eFt
G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11.827 eFt
Ebből: 2019. évi bevétel: 1.002 eFt előre fizetett tagdíjak
  10.428 eFt EMMI támogatás 2019. 01-06. hó
  111 eFt SZJA 1%
2018. évi költség: 22 eFt  postaköltség
  24 eFt telefonszámlák
  30 eFt közmű díjak
  63 eFt ügyvédi munkadíj
  23 eFt költségtérítés
  124 eFt Számítástechnikai felügyelet IV. név
   
FORRÁSOK ÖSSZESEN 71.263 eFt

A rövidlejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások költségeinek pénzügyi teljesítése megtörtént a mérlegzárásig. Folyamatos a támogatások kifizetése. A kötelezettségek teljesítésérhez megfelelő fedezetet jelentett a 2018. év végi pénzeszköz állomány, de a január, február hónapok - bár a megszokottól kissé elmaradó - tagdíj befizetése is rendelkezésre állt.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS ÉS KAPOTT TÁMOGATÁS 2018.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete működési kiadásaira (személyi ráfordítások és dologi kiadások) évek óta 24 millió Ft-ot biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma tételes elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolható költségek időszaka 2018.07.01.-2019.06.30. A támogatási időszakok alapján a 2017. évben jóváhagyott összegből 2018. évre 7.588 eFt-ot a 2018. évben jóváhagyott összegből 13.572 eFt bevételt számoltunk el. Az elszámolási időszakot az előző évben két hónappal meghosszabbították, praktikusan csökkentett összeget kaptunk.

A Magyar Művészeti Akadémia 5,5 millió Ft támogatást adott működésre és szakmai programok megvalósítására, az elszámolási időszak 2018.01.01.-2018.12.31 volt.

A támogatásból a közvetlen költségeken túl (bérleti díj) a kiállításokhoz kapcsolódó PR költséget finanszíroztuk. Beadott elszámolásunkat elfogadta az MMA.

A következőkben összefoglaló táblázatban mutatjuk be a 2018. évi támogatások alakulást.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

MAOE 2018. évben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat száma

Elnevezés

Összeg Ft.

104106/02614

Arany-Kodály

750.000

104106/02581

Látványtér - 2017

1.049.900

104106/02673

Keresztmetszet

1.700.000

104116/00636

BOT Zsennye

1.770.000

104116/00634

Kecskemét „textil”

2.000.000

104106/02667

Látványtér - 2018

1.078.200

104106/02666

„Rész és Egész” nyomda

183.500

105106/07493

„Dimenziók” előkészítés

7.000.000

105113/00779

„Család” katalógus

4.000.000

MAOE összesen:

 

19.531.600

Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA kuratóriumainak.

MAOE egyéni pályázatok NKA 2018.

Alkotói pályázat

22 pályázat

10.250.000

Egyéni pályázat

Hérics Nándor

kiállítás

698.083

Hupján Attila

kiállítás

300.000

Összes egyedi p.:

 

11.248.083

2019-re áthúzódó

3 pályázat

4.100.000

Az egyéni pályázatok elszámolása megtörtént.

MMA támogatás

MMA pályázatok

0016-MMA-18-OM

működés

szakmai

5.500.000

0068-MMA-18-MH

Aknay J.

katalóg.

1.100.000

Egyéb szervezeti támogatás: HUNGART

HUNGART/2017.

szakmai

1.860.000

HUNGART/2018.

szakmai

475.296

 

HUNGART szociális 2018.

segély

7.469.000

HUNGART szociális 2017.

segély

338.000

HUNGART szociális 2010.

segély

1.911.000

Támogatások, Pályázatok összesítése

 

2018-ben  elszámolt szervezeti támogatás

     

HUNGART szociális, segély

 

9.718.000

HUNGART működés és szakmai

 

2.335.296

Összesen

 

12.053.296

 

2018. évi elszámolási kötelezettségű költségvetési támogatás

 

EMMI minisztériumi működési támogatás

 

21.160.205

MMA támogatás

 

6.600.000

NKA – MAOE szervezeti, tagozati pályázat

9 db

19.531.600

NKA – egyéni pályázat, MAOE bonyolításban

2 db

998.083

NAV magánszemélyek 1 % SZJA

 

0

 

NKA – egyéni alkotói pályázat

14 db

10.250.000

5. A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2018.

2018. évben az Egyesület elnöke, elnökhelyettese és a felügyelő bizottság vezetője kapott rendszeres tiszteletdíjat. A tiszteletdíjak a 19,5 %-os járulékkal együtt összesen 3.155 eFt ráfordítást jelentettek. Az elnöki költségtérítés összege 461 eFt volt. A vezetőség három tagja az NKA észrevétele következtében megbízásban végezte a rendezvények szervezésének, rendezésének feladatait, melynek összes elszámolt költsége 940 eFt volt.