https://www.traditionrolex.com/31
https://www.traditionrolex.com/31
Közhasznúsági jelentések - Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2019. évi Közhasznúsági Jelentése

AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, fotóművészek, irodalmárok, zeneművészek) szerveződött országos szakmai szervezet. A Fővárosi Bíróság 4240 nyilvántartási szám alatt jegyezte be. Az Egyesület 2001. december 27. óta közhasznú jogállású szervezet.

Az Egyesület célja elsősorban tagjai érdekvédelmének, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezése és megvalósítása, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatása; de az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület közhasznú célszerinti tevékenysége "kulturális illetve kulturális örökség megóvása" tevékenység; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5.§-ában; továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. és 8. pontjában foglalt közfeladatok feltételeire.

A MAOE tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az Egyesület alakulása óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek. Jelenlegi taglétszáma megközelíti a 7.000 főt. Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik. Az Egyesület vezetőségi határozatok alapján – közhasznú tevékenysége keretében - folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket. A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatásaként bonyolítottuk a különböző pályázati támogatások folyósítását. Közreműködtünk a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és megvalósításában - részben pályázati forrásokból. A szervezet legfőbb döntéshozó szerve a - minden 100 tag után megválasztott – választmány; mely 10 fős elnökséget, 5 fős ellenőrző bizottságot; valamint tagozati vezetőségeket választ. A választmány két ülése között az operatív munkát az elnökség _ kiemelten az elnök és a két alelnök irányítja. A felügyelő bizottság figyelemmel kíséri az Egyesület - alapszabálynak megfelelő - működését; a gazdálkodás és a költségvetés végrehajtásának alakulását. Az Egyesület ügyviteli munkáját a hivatali munkaszervezet látja el.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Egyesület mérlegkészítési napja a tárgyévet követő február hó utolsó napja. Ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele. Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki. A MAOE az egyszerűsített éves beszámolót a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben készíti el. A beszámoló összeállításánál figyelembe vettük a 2011. évi CLXXV. sz. "un. civil" törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes szabályaira vonatkozó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait is.

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók. A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott kormányrendeletek és a számviteli törvény 22- 45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a Szt. 70-87. §-aiban, illetve az említett kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg. Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és a vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a céltámogatásokat is. Az Egyesület kiadásai az alap- és vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei.

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket. Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100.000- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le.

A vásárolt értékpapírokat csak akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközök szerepel. A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el. A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak.

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet előírásai szerint az egyéb szervezeteknek, így az egyesületeknek is számlarenddel és számviteli politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb, leltározási, selejtezési, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A MAOE az elmúlt két évben is teljesítette a 2011. évi CLXXV. un."civil" törvény közhasznú
besorolásra vonatkozó előírásait az erőforrás ellátottsági és a társadalmi támogatottsági
mutatók tekintetében.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2019.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (közhasznú) eredmény-kimutatása

I.)   ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

83.109 eFt

1)    Nettó árbevétel 87 eFt
2)    Aktivált saját teljesítmények értéke 0 eFt
3)    Egyéb bevétel 83.022 eFt
       Ebből:  
       a)  tagdíj befizetés bevétele 11.895 eFt
       b)  támogatás 70.895 eFt
       c) adományok 231 eFt
       d) egyéb bevételek 1 eFt
4)    Pénzügyi műveletek bevétele 0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

0 eFt

A) ÖSSZES BEVÉTEL 83.109 eFt
I.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 74.633 eFt
       1)    Anyagjellegű ráfordítások 8.167 eFt
       2)    Személyi jellegű ráfordítások 20.390 eFt
       3)    Értékcsökkenési leírás 0 eFt
       4)    Egyéb ráfordítások 46.076 eFt
       5)    Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 eFt
   
II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 eFt
B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 74.633 eFt
C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 8.476 eFt
     ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 eFt
D) TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY 8.476 eFt
E) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 8.476 eFt

Kiemelt tájékoztató adatok:

A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 20.390 eFt
1)    Bérköltség 13.884 eFt
                         megbízási díj 800 eFt
                          tiszteletdíjak 3.487 eFt
2)    Személyi jellegű egyéb kifizetések 740 eFt
3)    Bérjárulékok 1.479 eFt

2. A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az Egyesület az előző évhez képest (3.706 eFt) jelentős 8.476 eFt tőkenövekménnyel (nyereség) zárta az évet, annak következtében, hogy a bevételek minden tekintetben meghaladták az előző évit. A működési költségek összességében a tervezettnek megfelelően alakultak.

Több éve mondhatjuk, hogy az Egyesület gazdálkodási körülményei és feltételei stabilak. A kisebb alapterületű Falk Miksa utcai székhelyen is megoldható az Egyesület minden napi munkájának lebonyolítása, tagjaink számára pedig jobban elérhető, ismertebb és megszokottabb a belvárosi helyszín. A tulajdonos - összefüggésben az ingatlanpiac árainak alakulásával - kezdeményezte a bérleti díj megemelését; mely magasabb volt az előző évinél.
Az Egyesület pénzügyi helyzete megnyugtatóan alakult az elmúlt években a Minisztérium (EMMI) és a Művészeti Akadémia működési támogatása révén. Ezek a források rendelkezésre állnak 2020. évben is és hozzájárulnak a kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósításához.

A saját pénzügyi forrásokat a 2012. óta megemelt összegű tagdíj, tárgy évben 11,9 millió Ft bevétellel gyarapította - közel 25 %-kal magasabb összeggel, mint az előző évben. A megfizetett tagdíj közel 55-45 % arányban oszlott meg a tárgy évre, illetve a korábbi évekre vonatkozó befizetések között. A 70 éves életkor alatti tagok – vagyis a tagdíj kötelezettek több mint kétharmada hátralékos a tagdíj befizetés tekintetében.

2019. évben az Emberi Erőforrás Minisztérium közhasznú működésre átutalt összegeiből 24.631 eFt-ot számoltunk el bevételként. A finanszírozás ütemezése és az elszámolási időszak tárgyév júliustól - következő év június végéig tartott, ezért el kell határolni az áthúzódó összeget. A kapott támogatás 2018-19 években 12 hónapra szólt. Az MMA 5.500 eFt-os és a HUNGART 5.803 eFt-os támogatását a pályázati elszámolások során mutatjuk be. Katalógusok eladásából és jogdíjból 87 eFt volt a bevétel, tagoktól kapott adomány 231 eFt volt. A tárgyévben beérkezett SZJA 1 % összegét (156 eFt) az előző évi támogatással (111 eFt) együtt a 2020. évi kiállítások kiadásainak fedezetére lehetett tartalékolni.

Az NKA - az Egyesület nevében beadott pályázataink szakmai támogatási összege 28.188 eFt volt. A HUNGART szociális (segélyezési) célra 8.607 eFt-ot utalt át.

A MAOE működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadások dologi ráfordításainak legtöbb tétele megegyezett, vagy közel azonos volt a tervezettel. Megtakarítás a posta- és bankköltségnél; a szállítási és a számítástechnikai költségeknél történt. Ezek részlegesen kompenzálták a rezsi díjak és két-három kisebb összegű kiadási tétel többletét; de nem ellentételezték személyi kiadások tervezettnél magasabb volumenét.

A személyi jellegű ráfordításokban az alkalmazott dolgozók részére kifizetett jutalom összege és a kapcsolódó közteher együttesen eredményezte a tervezettet meghaladó kiadást.

Az eredmény-kimutatás egyéb bevételei és ráfordításai között mutatjuk ki a támogatásokból megvalósított az MMA, illetve az NKA egyéni és művészeti pályázatok adatait. NKA támogatással tudtuk finanszírozni a szokásosnak mondható rendezvényeket: „Látványtér”- kiállítás; Zsennye - BOT rendezvény; Kecskemét – textil; és az „Ihlet” kiállítás katalógus kiadását; továbbá a 2018. évi „Káosz és Rend” kiállítás iparművészeti katalógusát; valamint a 2019. évben megvalósított „Dimenziók” című kiállítás megrendezés és katalógus költségeit.

A HUNGART Egyesület által jóváhagyott és utalt forrásból lehetett biztosítani egy fotókiállítás megrendezését és fotósok díjazását, valamint az „Ihlet” kiállítás részbeni költségeit. Ebből

3. A MÉRLEG FŐBB TÉTELEINEK BEMUTATÁSA 2019.

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 363 eFt
Ebből:  szellemi termékek nettó értéken 0 eFt
tárgyi eszközök nettó értéken 0 eFt
befektetett pénzügyi eszközök 363 eFt
B./ FORGÓESZKÖZÖK 75.070 eFt
Ebből: követelések 350 eFt
pénzeszközök 74.720 eFt
C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1.965 eFt
      Ebből: 2019. évi bevétel: 1.957 eFt 
                 2019. évi költség: 8 eFt
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 77.398 eFt

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegtételen mutatjuk ki az Egyesület által más szervezetekben (alapítványok) alapítói tőkeként biztosított összeget.
Az Egyesület csak „0” értékkel kimutatott eszközzel (gépek, berendezések, bútorok) rendelkezik. A folyamatos karbantartás és felügyelet biztosítja a gépek működőképességét.

Követelésként mutatjuk ki a bérelt irodahelyiség bérbeadó által kért és általunk megfizetett kéthavi óvadékát, valamint egy 2020. év elején visszautalt segély összeget.

A házi pénztárt 139.135- Ft-tal zártuk. A „pályázati elszámolások” pénztárában 75.430- Ft volt a záró érték - kifizetetlen segély összeg miatt.

Az elszámolási betétszámla év végi egyenlege 62.179.390- Ft volt, mely összeg fedezte a decemberi bérek adó és járulék terheit, a passzív időbeli elhatárolásban kimutatott tárgyévet érintő költségeket, valamint a június végéig tartó támogatási időszak működési költségeit. Az elkülönített bankszámla 12.325.753- Ft záró összege a 2020. évre áthúzódó, folyamatban lévő, még pénzügyileg nem teljesített pályázatok támogatási forrását jelentette.

Az aktív időbeli elhatárolások a következő tételekből állnak: az utófinanszírozott NKA támogatások 1.410 eFt, a mérleg zárás időpontjáig befizetett 2019. és korábbi éveket illető tagdíjak 547 eFt; végül a következő évi postafiók bérlés I. névi költsége 8 eFt.

FORRÁSOK

D./ SAJÁT TŐKE 52.406 eFt
I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 eFt
II. Tőkeváltozás 43.730 eFt
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 8.476 eFt
E./ CÉLTARTALÉK 0 Ft
F./ KÖTELEZETTSÉGEK 12.740 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségekrészletezése:

SZJA kötelezettség 226 eFt
Szociális hozzájárulás 17,5 % (TB) 115 eFt
Nyugdíjjárulék kötelezettség 65 eFt
Egészségbiztosítási kötelezettség 41 eFt
Nettó munkabér és tiszteletdíj 12.hó 502 eFt
Támogatások részletezve:  
     NKA _"Látványtér 2019" 1.000 eFt
     Hungart szakmai támogatás 10.039 eFt
     Hungart szociális 752 eFt
G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 12.252 eFt
Ebből: 2020. évi bevétel: 787 eFt előre fizetett tagdíjak
  10.797 eFt EMMI támogatás 2020. 01-06. hó
  267 eFt SZJA 1%
2019. évi költség: 24 eFt  postaköltség
  32 eFt telefonszámlák
  34 eFt közmű díjak
  74 eFt másológép 11. 12. hó és terembérlet
  63 eFt ügyvédi munkadíj
  50 eFt karácsonyi segély
  124 eFt Számítástechnikai felügyelet IV. név
FORRÁSOK ÖSSZESEN 77.398 eFt

A rövidlejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások tételeinek pénzügyi teljesítése megtörtént a mérlegzárásig. A tárgy évi "Látványtér" NKA támogatás felhasználására halasztást kértünk és kaptunk; mert az eredeti időszakban nem lehetett megvalósítani a programot. A kötelezettségek teljesítéséhez megfelelő fedezetet jelentett a 2019. év végi pénzeszköz állomány; sőt a január, február hónapok korábbi években megszokott mértékéhez közelítő tagdíj befizetések is rendelkezésre álltak.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS ÉS KAPOTT TÁMOGATÁS 2019.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete működési kiadásaira (személyi ráfordítások és dologi kiadások) az elmúlt évben már 25 millió Ft-ot biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma - tételes elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolható költségek időszaka 2019.07.01.-2020.06.30. A támogatási időszakok alapján a 2018. évben jóváhagyott összegből 2019. évre 10.428 eFt-ot, a 2019. évben jóváhagyott összegből 14.203 eFt bevételt számoltunk el. Az elszámolási időszak ismételten 12 hónapra vonatkozott.

A Magyar Művészeti Akadémia 5,5 millió Ft támogatást adott tárgy évben működési költségekre és szakmai programok megvalósítására. Az elszámolási időszak 2019.01.01.- 2019.12.31 volt. A támogatásból a közvetlen költségeken túl (bérleti díj) a kiállításokhoz kapcsolódó PR költséget finanszíroztuk. Beadott elszámolásunkat elfogadta az MMA.

2019. ÉVI PÁLYÁZATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA:

MAOE 2019. évben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat száma

Elnevezés

Összeg Ft.

104106/02666 "Rész és Egész" katalógus 616.500
104106/02667 Látványtér -2018 421.800
104106/02306 "Tünékeny valóság" FOTÓ 460.000
104116/00662 BOT Zsennye 2.360.000
104116/00663 Kecskemét "textil" 2.000.000
104106/02728 "Áttetsző - Átlátszó - Áttört" 930.030
104106/02727 "Dimenziók" installáció 2.501.900
105106/07637 "Dimenziók" nyomda, instal. 9.500.120
105113/07676 "IHLET" kiállítás, katalógus 4.600.200

MAOE összesen:

 

23.390.550

Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA kuratóriumainak.

MAOE egyéni pályázatok NKA 2019.

Alkotói pályázat

14 pályázat

4.100.000

Egyéni pályázat

4 pályázat

 
Gyárfás Gábor

kiállítás, katal.

1.700.000

Kókay Krisztina

katalógus

2.000.000

Szilágyi Teréz katalógus

katalógus

400.000

M.Novák András

kiállítás, katal.

700.000

Összes egyedi p.:

 

4.800.000

Az egyéni pályázatok elszámolása határidőre megtörtént.

MMA támogatás

MMA pályázatok

0036-MMA-19-OM

működés

szakmai

5.500.000

Egyéb szervezeti támogatás: HUNGART

HUNGART/2018.

szakmai

6.261.528

2.035.135

HUNGART/2019.

szakmai

5.802.467

0

 

BEVÉTEL

KIADÁS

HUNGART szociális 2018.

segély

2.690.000

2.690.000

HUNGART szociális 2019.

segély

8.602.330

7.850.000

Támogatások, Pályázatok összesítése

2019. évben elszámolt szervezeti támogatás

HUNGART szociális, segély

 

10.540.000

HUNGART működés és szakmai

 

2.035.135

Összesen

 

12.575.135

 

2019. évi elszámolási kötelezettségű költségvetési támogatás

EMMI (NKA-n keresztül) működési támogatás

 

24.631.264

MMA támogatás

 

5.500.000

NKA – MAOE szervezeti, tagozati pályázat

9 db

23.388.300

NKA – egyéni pályázat, MAOE bonyolításban

4 db

4.800.000

NAV magánszemélyek 1 % SZJA

 

0

Központi költségvetési támogatás összes

 

58.319.564

 

NKA – egyéni alkotói pályázat

14 db

4.100.000

5. A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2019.

2019. évben az Egyesület elnöke, elnökhelyettese és a felügyelő bizottság vezetője kapott havi tiszteletdíjat. A tiszteletdíjak a 19,5, illetve második félévtől a 17,5 %-os járulékkal együtt összesen 4.131 eFt ráfordítást jelentettek. Az elnöki költségtérítés összege 545 eFt volt. A vezetőség két tagja az NKA észrevétele következtében megbízásban végezte a rendezvények szervezésének, rendezésének feladatait, melynek összes elszámolt költsége 926 eFt volt.

https://www.traditionrolex.com/31