https://www.traditionrolex.com/31
https://www.traditionrolex.com/31
Közhasznúsági jelentések - Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2020. évi Közhasznúsági Jelentése

AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, fotóművészek, irodalmárok, zeneművészek) szerveződött országos szakmai szervezetként. A Fővárosi Bíróság 4240 nyilvántartási szám alatt jegyezte be. Az Egyesület 2001. december 27. óta közhasznú jogállású szervezet.

Az Egyesület célja elsősorban tagjai érdekvédelmének, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezése és megvalósítása, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatása; de az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület közhasznú célszerinti tevékenysége „kulturális illetve kulturális örökség megóvása” tevékenység; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5.§-ában; továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 7. és 8. pontjában foglalt közfeladatok feltételeire.

A MAOE tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az Egyesület alakulása óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek. Jelenlegi taglétszáma megközelíti a 7.000 főt. Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjai érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik. Az Egyesület vezetőségi határozatok alapján – közhasznú tevékenysége keretében - folyósítja a rászorult művészek részére a segélyeket. A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatásaként bonyolítottuk a különböző pályázati támogatások folyósítását; egyéni és csoportos kiállítások rendezését és megvalósítását - részben pályázati forrásokból. Közreműködtünk a művészeti díjak odaítélésének javaslat tételében. A szervezet legfőbb döntéshozó szerve a - minden 100 tag után megválasztott – választmány; mely 10 fős elnökséget, 5 fős ellenőrző bizottságot; valamint tagozati vezetőségeket választ.A választmány két ülése között az operatív munkát az elnökség _ kiemelten az elnök és a két alelnök irányítja. A felügyelő bizottság figyelemmel kíséri az Egyesület - alapszabálynak megfelelő - működését; a gazdálkodás és a költségvetés végrehajtásának alakulását. Az Egyesület folyamatos ügyviteli munkáját a hivatali munkaszervezet látja el; illetve adott szakterületeken célszerűen megbízottak végzik a feladatokat. 

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Egyesület mérlegkészítési napja a tárgyévet követő február hó utolsó napja. Ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele. Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki.
A MAOE az egyszerűsített éves beszámolót a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben készíti el. A beszámoló összeállításánál figyelembe vettük a 2011. évi CLXXV. sz. „un. civil” törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes szabályaira vonatkozó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait is.

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók. A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott kormányrendeletek és a számviteli törvény 22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a Szt. 70-87. §-aiban, illetve az említett kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg. Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és a vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a céltámogatásokat is. Az Egyesület kiadásai az alap- és vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei.

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket. Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100.000- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le.

A vásárolt értékpapírokat csak akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközök szerepel. A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el. A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak.

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet előírásai szerint az egyéb szervezeteknek, így az egyesületeknek is számlarenddel és számviteli politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb_ leltározási, selejtezési, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A MAOE az elmúlt két évben is teljesítette a 2011. évi CLXXV. un.”civil” törvény közhasznú besorolásra vonatkozó előírásait az erőforrás ellátottsági és a társadalmi támogatottsági mutatók tekintetében.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2020.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (közhasznú) eredmény-kimutatása

I.)   ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

86.840 eFt

1)    Nettó árbevétel 70 eFt
2)    Aktivált saját teljesítmények értéke 0 eFt
3)    Egyéb bevétel 86.770 eFt
       Ebből:  
       a)  tagdíj befizetés bevétele 7.464 eFt
       b)  támogatás 78.914 eFt
       c) adományok 391 eFt
       d) egyéb bevételek 1 eFt
4)    Pénzügyi műveletek bevétele 0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

0 eFt

A) ÖSSZES BEVÉTEL 86.840 eFt
I.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 81.763 eFt
       1)    Anyagjellegű ráfordítások 8.469 eFt
       2)    Személyi jellegű ráfordítások 18.344 eFt
       3)    Értékcsökkenési leírás 0 eFt
       4)    Egyéb ráfordítások 54.950 eFt
       5)    Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 eFt
   
II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 eFt
B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 81.763 eFt
C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5.077 eFt
     ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 eFt
D) TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY 5.077 eFt
E) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 5.077 eFt

Kiemelt tájékoztató adatok:

A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 18.344 eFt
1)    Bérköltség 12.091 eFt
                         megbízási díj 800 eFt
                          tiszteletdíjak 3.564 eFt
2)    Személyi jellegű egyéb kifizetések 248 eFt
3)    Bérjárulékok 1.067 eFt

2. A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az Egyesület az előző évhez képest (8.476 eFt) kisebb, 5.077 eFt tőkenövekménnyel (nyereség) zárta az évet, annak következtében, hogy a bevételek főleg a tagdíjak tekintetben elmaradtak az előző évitől. A működési költségekben a személyi ráfordítások tervéhez képest megtakarítás lett.  

Több éve mondhatjuk, hogy az Egyesület gazdálkodási körülményei és feltételei stabilak. A kisebb alapterületű Falk Miksa utcai székhelyen is megoldható az Egyesület minden napi munkájának lebonyolítása, tagjaink számára pedig jobban elérhető, ismertebb és megszokott belvárosi helyszín. Az iroda bérleti díja a hivatalos infláció mértékében növekszik. Az Egyesület pénzügyi helyzete az elmúlt években megnyugtatóan alakult a Minisztérium (EMMI) és a Művészeti Akadémia működési támogatása révén. Ezek a források rendelkezésre állnak 2021. évben is és hozzájárulnak a kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósításához.  

A saját pénzügyi forrásokat a 2012. óta megemelt összegű tagdíj, tárgy évben 7,5 millió Ft bevétellel gyarapította, de közel 37 %-kal alacsonyabb összegű volt, mint az előző évben. A megfizetett tagdíj közel 65-35 % arányban oszlott meg a tárgy évre, illetve a korábbi évekre vonatkozó befizetések között. A tagdíjfizetést jelentősen befolyásolta a „Covid-19” járvány: részben a művészeket is sújtó pénzügyi források hiánya; illetve az egészségügyi karantén miatt az iroda időleges bezárása és a”home-office” munka ügyfél fogadási hatása miatt.

2020. évben az Emberi Erőforrás Minisztérium közhasznú működésre átutalt összegeiből 24.381 eFt-ot számoltunk el bevételként. A finanszírozás ütemezése és az elszámolási időszak tárgyév júliustól - következő év június végéig tartott, ezért el kell határolni az áthúzódó összegeket. A kapott támogatás 2019-20 években is 12 hónapra szólt. Az MMA 6.000 eFt-os és a HUNGART 3.730 eFt-os támogatását a pályázati elszámolások során mutatjuk be. Katalógusok eladásából és jogdíjból 70 eFt bevétel, tagoktól kapott adomány 124 eFt volt. A tárgyévben beérkezett SZJA 1 % 79 eFt összegét elhatároltuk; viszont az előző két év támogatását (156 és 111 eFt) egy 2020. évi kiállítás plakát költségeire fordítottuk. Az NKA pályázatok _ az Egyesület nevében beadott és elnyert _ kiutalt támogatási összege 21.860 eFt volt; a tényleges felhasználás két programra 4.500 eFt volt.
A HUNGART szociális (segélyezési) célra 7.734 eFt-ot utalt át.  

A MAOE működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadások dologi ráfordításainak legtöbb tétele megegyezett, vagy közel azonos volt a tervezettel. Megtakarítás a távközlési- és bankköltségnél; valamint a bérleti díjaknál történt. Ezek részlegesen kompenzálták a postaköltségek, valamint a különleges tételekként kivezetett alapítói támogatások összegeit az Alkotóművészeti Alapítvány (korábbi nevén Zsennyéért Alapítvány) és a Szigligeti Alkotóházért Alapítvány megszűnése, végelszámolása miatti plusz ráfordítást. A személyi jellegű ráfordításoknál a tervezettnél alacsonyabb az munkavállalók bérköltsége (mindkét nyugdíjas dolgozó részmunkaidős lett) és kevesebb a járulék közteher is a II. félévtől csökkentett mérték (17,5 %-ról 15,5 %-ra) miatt. Az eredmény-kimutatás egyéb bevételei és ráfordításai között mutatjuk ki a támogatásokból megvalósított az MMA, illetve az NKA egyéni és művészeti és egyéb pályázatok adatait. NKA támogatással csak a „Keresztmetszet II.” kiállítást, valamint a szokásos „Kecskemét –Textil” rendezvény sikerült megtartani. 2020-ban is elmaradt a „Látványtér”- kiállítás és a Zsennye - BOT (belsőépítész) rendezvény is a járvány helyzet miatt. A HUNGART Egyesület által jóváhagyott és utalt forrásból lehetett biztosítani a szokásos Dunaszerdahelyi ezúttal „Változások” című kiállítás és katalógus megvalósítását. A korábbi évekkel ellentétben 2020. évben az NKA nem adott támogatást erre a kulturális rendezvényre.

3. A MÉRLEG FŐBB TÉTELEINEK BEMUTATÁSA 2020.

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 163 eFt
Ebből:  szellemi termékek nettó értéken 0 eFt
tárgyi eszközök nettó értéken 0 eFt
befektetett pénzügyi eszközök 163 eFt
B./ FORGÓESZKÖZÖK 107.330 eFt
Ebből: követelések 300 eFt
pénzeszközök 107.030 eFt
C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1.429 eFt
      Ebből: 2020. évi bevétel: 1.414 eFt 
                 2021. évi költség: 15 eFt
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 108.922 eFt

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegtételen mutatjuk ki az Egyesület által más szervezetekben (alapítványok) alapítói tőkeként biztosított összeget. Az előző évhez képes kivezettük az időközben megszűnt „Alkotóművészeti” és „Szigligeti Alkotóházért” alapítványok 100-100 eFt részesedéseinek összegét. Az Egyesület csak „0” értékkel kimutatott eszközzel (gépek, berendezések, bútorok) rendelkezik. A folyamatos karbantartás és felügyelet biztosítja a gépek működőképességét.

Követelésként mutatjuk ki a bérelt irodahelyiség általunk megfizetett közel kéthavi óvadékát.

A házi pénztárt 302.195 - Ft-tal zártuk. A „pályázati elszámolások” pénztárában 27.505- Ft volt.

Az elszámolási betétszámla év végi egyenlege 73.877.819- Ft volt, mely összeg fedezte a decemberi bérek adó és járulék terheit, a passzív időbeli elhatárolásban kimutatott tárgyévet érintő költségeket, valamint a június végéig tartó támogatási időszak működési költségeit. Az elkülönített bankszámla 32.822.296- Ft záró összege a 2021. évre áthúzódó, folyamatban lévő, még pénzügyileg nem teljesített pályázatok támogatási forrását jelentette.

Aktív időbeli elhatárolás a mérleg zárás időpontjáig befizetett, 2020-as és korábbi éveket illető tagdíj bevételek 1.414 eFt összege. Következő évi ráfordítás a postafiók bérleti díj I. névi költsége (9 eFt) és az internet januári díja (5 eFt).

FORRÁSOK

D./ SAJÁT TŐKE 57.483 eFt
I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 eFt
II. Tőkeváltozás 52.206 eFt
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 5.077 eFt
E./ CÉLTARTALÉK 0 Ft
F./ KÖTELEZETTSÉGEK 39.423 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségekrészletezése:

SZJA kötelezettség 3.218 eFt
Szociális hozzájárulás 15,5 % (volt TB) 3.180 eFt
TBJ (Nyugdíjjárulék és Egészségbiztosítás) 68 eFt
Nettó munkabér és tiszteletdíj 12.hó 976 eFt
Támogatások részletezve:  
     NKA _"Látványtér ...." 1.000 eFt
     NKA_ Belsőépítészet (BOT) 2.560 eFt
     NKA_ „Napról-napra” kiállít. 600 eFt
     NKA_ „Horizont” előkészítés 2.200 eFt
     NKA_ „Horizont” kiállítás 12.000 eFt
     MMA Műtárgy értékesítés ktg 1.071 eFt
     NKA_ Egyéni alkotó kiállítása 400 eFt
     Hungart szakmai támogatás 9.910 eFt
     Hungart szociális 2.240 eFt
G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 12.016 eFt
Ebből: 2021. évi bevétel: 320 eFt előre fizetett tagdíjak
  11.415 eFt EMMI támogatás 2020. 01-06. hó
  79 eFt SZJA 1%
2020. évi költség: 40 eFt telefonszámlák
  15 eFt közmű díjak
  2 eFt bérelt másológép használat
  21 eFt irodahelység közös-költség
  124 eFt Számítástechnikai felügyelet IV. név
FORRÁSOK ÖSSZESEN 108.922 eFt

A rövidlejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások tételeinek pénzügyi teljesítése megtörtént a mérlegzárásig. A pályázati támogatások teljesítése, felhasználása _ figyelemmel az előírt határidőkre_ folyamatosan történik 2021. évben. A kötelezettségek teljesítéséhez bőséges forrást jelent a 2020. év végi pénzeszköz állomány; továbbá a január és február hónap _ korábbi évek megszokott mértékét jelentősen meghaladó tagdíj befizetései is rendelkezésre álltak a kifizetésekhez.    

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS ÉS KAPOTT TÁMOGATÁS 2020.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete működési kiadásaira (személyi ráfordítások és dologi kiadások) az elmúlt évben is 25 millió Ft-ot biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma _ tételes elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolható költségek időszaka 2020.07.01.-2021.06.30. A támogatási időszakok alapján a 2019. évben jóváhagyott összegből 2020. évre 10.797 eFt-ot, a 2020. évben jóváhagyott összegből 13.584 eFt bevételt számoltunk el. Az elszámolási időszak ismételten 12 hónapra vonatkozott.

A Magyar Művészeti Akadémia tárgy évben 6 millió Ft támogatást adott működési költségekre és szakmai programok megvalósítására. Az elszámolási időszak 2020.01.01.-2020.12.31 volt. A támogatásból a közvetlen költségeken túl (bérleti díj) a kiállításokhoz kapcsolódó PR költséget finanszíroztuk. Beadott elszámolásunkat elfogadta az MMA. Kiemelt _ jelentős munkaterhelést generáló_ egyedi feladat ellátását jelentette a járványhelyzet gazdasági kihatásainak részleges ellentételezésére megpályázható támogatási keret. A kormány határozat alapján az MMA-n keresztül 33.180 eFt műtárgy-vásárlási célú forrást biztosítottak.  A MAOE 127 tagjától vásároltunk műtárgyakat _ felelős megőrzési feltételek mellett. A közterhek elszámolása és levonása után 27.070 eFt összeget fizettünk ki az alkotóművészeknek.

2020. ÉVI PÁLYÁZATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA:

MAOE 2020. évben elszámolt NKA pályázatok

Pályázat száma

Elnevezés

Összeg Ft.

105113/00825 „Keresztmetszet II.” kiállítás 2.500.000
104116/00693 Kecskemét „textil” 2.000.000

MAOE összesen:

 

4.500.000

Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA kuratóriumainak.

MAOE egyéni pályázatok NKA 2020.

Alkotói pályázat

11 pályázat
egyéni elszámolás

4.700.000

Egyéni pályázat

 
Zelenák Katalin

kiállítás

400.000

Összes egyedi p.:

 

400.000

Az egyéni pályázatok elszámolása határidőre megtörtént.

MMA pályázati támogatás 2020.

MMA pályázatok

0005-MMA-20-OM

működés

szakmai

6.000.000

0005-MMA-20-MT

Műtárgy

szakmai

33.180.000

MMA/2365-4/2020

működés

költség

1.250.000

Egyéb szervezeti támogatás: HUNGART

HUNGART/2018.

Kiállítás szakmai

4.226.393

3.858.734

HUNGART/2019.

  szakmai

5.802.467

0

HUNGART/2020.

  szakmai

3.729.665

0

 

BEVÉTEL

KIADÁS

HUNGART szociális 2019.

  segély

752.330

756.000

HUNGART szociális 2020.

  segély

7.733.521

5.490.000

Támogatások, Pályázatok összesítése

2020. évben elszámolt szervezeti támogatás

HUNGART szociális, segély

 

6.246.000

HUNGART működés és szakmai

 

3.858.734

Alkotóművészetért Alapítvány / Kecskemét

 

571.660

Összesen

 

10.676.394

 

2020. évi elszámolási kötelezettségű költségvetési támogatás

EMMI (NKA-n keresztül) működési támogatás

 

24.381.289

MMA támogatás

 

6.000.000

MMA-(Mt) Műtárgy-vásárlási pályázat

127 fő

33.180.000

NKA – MAOE szervezeti, tagozati pályázat

2 db

4.500.000

NAV magánszemélyek 1 % SZJA /2018,2019

2 év

266.999

ÖSSZES központi költségvetési támogatás

 

68.328.288

 

2021. éves felhasználású és elszámolású költségvetési támogatás

NKA 104106/02738 „Látványtér… rendezvény

 

1.000.000

NKA 104106/02824 „Napról-Napra” kiállítás

 

600.000

NKA 104106/02821 „Horizont” előkészítés  

2.200.000

NKA 105106/07859 „Horizont” kiállít,katalógus

 

12.000.000

NKA 104116/00694 „BOT” Belsőépítészet

 

2.560.000

ÖSSZESEN

 

18.360.000

5. A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2020.

2020. évben az Egyesület elnöke, elnökhelyettese és a felügyelő bizottság vezetője kapott havi rendszerességgel tiszteletdíjat; melyek után csak az első félévben volt 17,5 % járulék teher; az összes ráfordítása 3.876 eFt volt. Az elnöki költségtérítés összege 545 eFt volt. A választások megyei előkészítésének költségtérítése 55 eFt volt. A vezetőség három tagja az NKA korábbi észrevétele következtében megbízásban végezte a rendezvények előkészítésének, szervezésének feladatait; ezek összes elszámolt költsége 912 eFt volt.

https://www.traditionrolex.com/31