Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Háza

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

Ügyfélszolgálat:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. fsz. 21.kapucsengő

Postacímünk:
1363 Budapest, Pf. 45.

MAOE Titkársága:
Telefon: 06-1/311-2479

Egyesületünk az adó- és jogi tanácsadást, tagjaink részére 2011. július hónaptól térítés ellenében (5000 Ft+Áfa/30perc) tudja biztosítani. Időpont egyeztetés és bejelentkezés a MAOE Titkárságán. Részletes elérhetőség

Közhasznúsági jelentések

MAOE 2015. évi Közhasznúsági Jelentése

AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1992 évben alakult, több művészeti ág alkotóiból (képző- és iparművészek, irodalmárok, zeneművészek, fotóművészek) szerveződött országos szakmai szervezet. A Fővárosi Bíróság 4240 nyilvántartási szám alatt jegyezte be.

Az Egyesület 2001. december 27. óta közhasznú jogállású szervezet.

Az Egyesület célja elsősorban tagjai érdekvédelmének, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezése és megvalósítása, valamint művészi alkotó munkájuk sokirányú támogatása; de nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület közhasznú célszerinti tevékenysége "kulturális illetve kulturális örökség megóvása" tevékenység; hivatkozással a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv 5.§-ában; továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. és 8. pontjában foglalt közfeladatok feltételeire.

A MAOE tagjai azok a művészek, akik megalakulásának időpontjában tagjai voltak a Magyar Köztársaság Művészeti Alapjának, illetve az egyesület alakulása óta megfeleltek a tagfelvételi követelményeknek, jelenlegi taglétszáma megközelíti a 7.000 főt.

Az Egyesület feladata, hogy céljainak megfelelően biztosítsa tagjainak érdekvédelmét minden olyan fórumon, amelyen alkotótevékenységükkel, illetve gazdasági és szociális érdekeikkel kapcsolatban meghatározó döntés történik.

Az Egyesület határozatai alapján – közhasznú tevékenysége keretében - folyósította a rászorult művészek részére a segélyeket.

A tagok alkotómunkájának sokirányú támogatási tevékenységeként bonyolítottuk a különböző pályázati támogatások folyósítását. Közreműködtünk a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások rendezésében és megvalósításában - részben pályázati forrásokból.

SZÁMVITELI POLITIKA

Az Egyesület mérlegkészítési napja a tárgyévet követő február hó utolsó napja. Ezzel az időponttal teljes körűen biztosítható a december 31-i fordulónap és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események számbavétele.

Az Egyesület könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, számlakeretét a pénzügyi és számviteli szakmai folyóiratokban megjelent ajánlások szerint alakította ki.

Az egyszerűsített éves beszámolót a 224/2000. (XII. 24.) és a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletekben meghatározott szerkezetben készítette el.

A beszámoló összeállításánál figyelembe vettük a 2011. évi CLXXV. sz. "un. civil" törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtésre és a közhasznúság egyes szabályaira vonatkozó 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait.

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó lényeges és jelentős tételek mértékét illetően a számviteli törvényben meghatározottak az irányadók.

A mérleg tartalmára vonatkozóan a hivatkozott kormányrendeletek és a számviteli törvény 22-45. §-aiban foglaltakat alkalmaztuk, az eredmény-kimutatás tartalmát a SZT. 70-87. §-aiban, illetve az említett kormányrendeletek előírásainak figyelembevételével határoztuk meg.

Az Egyesület bevétele minden olyan bevétel, amely az alaptevékenység és vállalkozási célú tevékenységhez kapcsolódik, beleértve a támogatásokat is. Az Egyesület kiadásai az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, a szervezet működési költségei.

A befektetett eszközök, a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékelése a mérlegben nettó értéken történik. A bekerülési érték a beszerzési ár, mely tartalmazza az aktiválásig felmerült az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költségeket.

Az eszközök értékcsökkenési leírását lineáris módszerrel, a várható élettartam és a társasági adótörvényben rögzített leírási kulcsokkal az üzemben töltött napok arányában határoztuk meg. A 100.000- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben írjuk le.

A vásárolt értékpapírokat csak akkor mutatjuk ki a befektetett eszközök csoportjában, ha azokat várhatóan nem értékesítik egy éven belül. Amennyiben egy befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott értékpapír a mérleg fordulónapját követően értékesítenek, úgy az a mérlegben a forgóeszközök szerepel. A vásárolt értékpapírok eladásakor a nyilvántartásokból történő kivezetés a FIFO (First In First Out) módszer alapján történik, vagyis az eladás alkalmával mindig a legrégebben meglévő (időben-legkorábban beszerzett) értékpapírt számoljuk el.

A kamatozó értékpapírok könyvszerinti értéke nem tartalmazhatja a vásárláskor megfizetett kamatot, vagyis névértéken kell nyilvántartani azokat.

Az Egyesület az időbeli elhatárolások elszámolását a Számviteli törvény általános előírásai szerint végzi. Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források értékelése és mérlegben való kimutatása is a Számviteli törvény általános előírásai szerint történik.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete a beszámoló készítés során követte és betartotta a számviteli alapelveket, szem előtt tartotta a megbízható valós összkép biztosítását. A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan ellenőrzés, önellenőrzés nem történt. A beszámoló készítés során – az előző évhez képest – az értékelési eljárásokban változás nem volt, az adatok a számviteli előírások szerint összehasonlíthatóak.

A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és a 224/2000. (XII..19.) Korm. rendelet előírásai szerint az egyéb szervezeteknek, így az egyesületeknek is számlarenddel és számviteli politikával kell rendelkezni a kapcsolódó egyéb, leltározási, selejtezési, pénzkezelési és értékelési szabályzatokkal együtt.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete nem folytat vállalkozási tevékenységet.

A MAOE az elmúlt két évben is teljesítette a 2011. évi CLXXV. un."civil" törvény közhasznú besorolásra vonatkozó előírásait az erőforrás ellátottsági és a társadalmi támogatottsági mutatók tekintetében.

1.SZÁMVITELI  BESZÁMOLÓ 2015

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (közhasznú) eredmény-kimutatása

I.) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

87.290 eFt

1) Nettó árbevétel 16 eFt
2) Aktivált saját teljesítmények értéke 0 eFt
3) Egyéb bevétel 87.249 eFt
      Ebből:  
      a) tagdíj befizetés bevétele 10.347 eFt
      b) támogatás 76.459 eFt
      c) adományok 443 eFt
      d) egyéb bevételek 0 eFt
4) Pénzügyi műveletek bevétele 25 eFt
5) Rendkívüli bevételek 0 eFt

II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

0 eFt

A) ÖSSZES BEVÉTEL 87.290 eFt
I.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 77.586 eFt
       1)    Anyagjellegű ráfordítások 9.155 eFt
       2)    Személyi jellegű ráfordítások 15.588 eFt
       3)    Értékcsökkenési leírás 0 eFt
       4)    Egyéb ráfordítások 52.843 eFt
       5)    Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 eFt
       6)    Rendkívüli ráfordítások 0 eFt
   
II.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 eFt
B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 77.586 eFt
C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 9.704 eFt
     ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 eFt
D) TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY 9.704 eFt
E) TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 9.704 eFt

Tájékoztató adatok:

A) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁRORDÍTÁSOK 15.588 eFt
1)    Bérköltség 8.674 eFt
                         megbízási díj 0 eFt
                          tiszteletdíjak 2.920 eFt
2)    Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.239 eFt
3)    Bérjárulékok 2.756 eFt

A GAZDÁLKODÁS ÉS A BESZÁMOLÓ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az Egyesület az előző évhez képes 9.704 eFt tőkenövekménnyel (nyereség) zárta az évet, mely annak köszönhető, hogy a tervezett művészeti programokhoz elegendő támogatást sikerült elnyerni.

Három éve mondhatjuk, hogy az Egyesület gazdálkodási körülményei és feltételei stabilak. A Falk Miksa utcai székhely jelentősen szűkösebb ugyan a korábbiaknál, de meg lehet oldani az Egyesület minden napi munkájának lebonyolítását és fenntartása is olcsóbb, tagjaink számára pedig jobban elérhető, ismertebb és megszokottabb a belvárosi helyszín.  

Az Egyesület pénzügyi helyzete megnyugtatóan alakult az elmúlt három évben a Minisztérium és a Művészeti Akadémia működési támogatása révén. Várhatóan ezek a források rendelkezésre állnak 2016. is évben és hozzájárulnak a kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósításához.  

A belső pénzügyi források hullámzóan alakulnak. A megemelt összegű tagdíj 2012. évben éreztette hatását - 15,4 millió Ft bevételt realizáltunk, amely 2013. évre 9,1 millió Ft-ra; 2014. évre még tovább 8,2 millió Ft-ra csökkent.  2015. évben a tisztújításoknak és a kiemelt kiállításon való részvételi feltételnek köszönhetően 10,4 millió Ft volt a tagdíj bevétel. A 70 éves életkor alatti tagok – vagyis a tagdíj kötelezettek közel 67 %-a hátralékban van a tagdíj befizetést tekintve.

2015. évben az Emberi Erőforrás Minisztérium közhasznú működésre átutalt összegéből 23.720 eFt-ot számoltunk el bevételként. A finanszírozás ütemezése és az elszámolási időszak tárgyév májustól következő év áprilisáig tart, ezért el kell határolni az áthúzódó összeget. Az MMA 6.400 eFt-os és a HUNGART 2.404 eFt-os támogatását a pályázati elszámolások során mutatjuk be. A pályázati lebonyolítások bevétele 12 eFt, tagok kiegészítő adománya 227 eFt, a bankkamat 25 eFt volt. Az SZJA 1 % felajánlott összege 216 eFt volt.

Az NKA - az egyesület nevében beadott pályázatainak – szakmai támogatási összege 18.107 eFt volt. A HUNGART szociális (segélyezési) célra 4.677 eFt-ot utalt át.  

A MAOE működési költségvetésének teljesítését az 1. számú mellékletben mutatjuk be. A kiadások a dologi ráfordítási tételi közel 12,5 %-kal magasabb volt a tervezettnél. A tervezésnél nem lehetett megbecsülni, hogy a tisztújító választások költségei hogyan alakulnak. Ez eredményezte a kimutatott eltéréseket. Az anyagjellegű ráfordítások közül a bérleti díj, a posta és telefon költség, valamint a nyomdai költség volt magasabb a kiadás a tervnél.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett kiadásaihoz képest a munkatársak személyi állományában történt változások miatt lett alacsonyabb a tényleges kiadás.

Az eredmény-kimutatás egyéb bevételei és ráfordításai között mutatjuk ki a támogatásokból megvalósított az MMA támogatásokat, illetve az egyéni és művészeti pályázatok NKA támogatással megvalósított rendezvények (Fotó tagozat rendezvényei, Kecskemét - textil, "Pelso" kerámia és gobelin, "Harmónia" – "Szülőföld" kiadvány) költségeit.      

A 2015. év kiemelt rendezvényeit a Miniszterelnökség 20 millió forint összegű támogatásával sikerült megvalósítani. Az NKA, MMA és HUNGART forrásokkal kiegészítve ennek révén rendeztük meg Dunaszerdahelyen a "Szülőföld" és Szentendrén a "Harmónia" kiállításokat; a kapcsolódó katalógusok elkészítésével. Részben ez a forrás biztosította részvételünket az Art Market képzőművészeti vásáron is.  

3. A MÉRLEG FŐBB TÉTELEINEK BEMUTATÁSA 2015.

ESZKÖZÖK

A./ BEFEKTETT ESZKÖZÖK 463 eFt
Ebből:  szellemi termékek nettó értéken 0 eFt
tárgyi eszközöknettóértéken 0 eFt
befektetett pénzügyi eszközök 463 eFt
B./ FORGÓESZKÖZÖK 36.756 eFt
Ebből: követelések 2.462 eFt
pénzeszközök 34.295 eFt
C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 921 eFt
      Ebből: 2014. évi bevétel: 914 eFt 
                  2015. évi költség: 7 eFt  postafiók ktg.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 38.140 eFt

Az Egyesület csak "0" értékkel kimutatott eszközzel (gépek, berendezések, bútorok) rendelkezik

A folyamatos karbantartás és felügyelet biztosítja a gépek működőképességét.

Követelésként mutatunk ki egy - több éves - dolgozói tartozást, mely nem csökkent 2015. évben, de intézkedés történt a végrehajtás újraindítása érdekében.

A házi pénztárt 31.935- Ft-tal zártuk. Az elszámolási betétszámla év végi egyenlege 30.651.754- Ft volt, mely összegek fedezték a decemberi bérek adó és járulék terheit, a passzív időbeli elhatárolásban kimutatott tárgyévet érintő költségeket valamint az április végéig tartó támogatási időszak működési költségeit. Az elkülönített bankszámla 3.611.021- Ft záró összege a 2016. évre áthúzódó folyamatban lévő még pénzügyileg nem teljesített pályázatok forrását jelentette.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása a következő tételekből áll: az utófinanszírozott NKA támogatás összege 700 eFt, valamint a mérleg zárás időpontjáig befizetett 2015. évet illető tagdíjak 214 eFt összege.

FORRÁSOK

D./ SAJÁT TŐKE 21.965 eFt
I. Induló tőke/ jegyzett tőke 200 eFt
II. Tőke változás 12.061 eFt
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 9.704 eFt
E./ CÉLTARTALÉK 0 Ft
F./ KÖTELEZETTSÉGEK 8.157 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségekrészletezése:

SZJA kötelezettség 383 eFt
EHO kötelezettség 55 eFt
Szociális hozzájárulás 27 % (TB) 511 eFt
Nyugdíjjárulék kötelezettség 207 eFt
Egészségbiztosítási kötelezettség 109 eFt
Nettó munkabér 12.hó 385 eFt
Támogatások részletezve:  
     NKA-egyéni pályázat 1.000 eFt
     NKA-Belső Fény 393 eFt
     Hungart működés 1.012 eFt
     Hungart szociális 4.102 eFt
G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 8.018 eFt
Ebből: 2016. évi bevétel: 404 eFt előre fizetett tagdíjak
2015. évi költség: 7.280 eFt EMMI támogatás 2016. 01-04. hó
  6 eFt  postaktg.
  57 eFt telefonszámlák
  13 eFt közmű díjak
  38 eFt Választás terem bérlet
  63 eFt ügyvédi munkadíj
  13 eFt költségtérítés
  20 eFt Web-lap frissítés
  124 e Ft Számítástechnikai felügyelet IV. név
FORRÁSOK ÖSSZESEN 38.140 eFt

A rövidlejáratú kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások tételeinek pénzügyi teljesítése megtörtént a mérlegzárásig. A kötelezettségek forrásaként megfelelő fedezetet jelentett a 2015. év végi pénzeszköz állomány, de a január, február hónapokban szokásostól elmaradó nagyobb volumenű tagdíj befizetés is rendelkezésre állt.    

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS ÉS KAPOTT TÁMOGATÁS 2015.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete működési kiadásaira (személyi ráfordítások és dologi kiadások) 24 millió Ft-ot biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma tételes elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolható költségek időszaka 2015.05.01.-2016.04.30. A támogatási időszakok alapján a 2014. évben jóváhagyott összegből 2015. évre 7.000 eFt-ot a 2015. évben jóváhagyott összegből 16.720 eFt bevételt számoltunk el.

A Magyar Művészeti Akadémia 6,4 millió Ft támogatást adott működésre és szakmai programok megvalósítására 2015.01.01.-2015.12.31. közötti elszámolási időszakra. A támogatásból a közvetlen költségeken túl (bérleti díj) a kiállításokhoz kapcsolódó költséget is finanszírozni tudtuk. Beadott elszámolásunkat, utólagosan ellenőrizve elfogadta az MMA.

A miniszterelnökség 20 millió Ft támogatását a cél szerint meghatározott kiállításokra és azok kiadványaira, katalógusaira használtuk fel. Dunaszerdahelyen 57; Szentendrén 810 művésztagunk alkotásait mutattuk be a kiállításokon.

A következőkben összefoglaló táblázatban mutatjuk be a 2015. évi támogatások alakulást.

A pályázatok felhasználásának és elszámolásának bemutatása:

Az Egyesület mérlegzárásig minden pályázat elszámolását beadta az NKA kuratóriumainak.

MAOE egyéni pályázatok NKA 2015.

Alkotói pályázatok

17 pályázat

7.700.000

Bikácsi Daniella

kiállítás

400.000

Pasqualetti Eleonóra

Életműkiállít.

300.000

Összesen:

8.400.000

2016-ra áthúzódó

1 pályázat

1.000.000

MMA támogatások

MMA pályázatok

0020-MMA-15-OM

működés

szakmai

6.000.000

3783-MMA-14-MH

("Duna")

szakmai

400.000

MMA összesen

6.400.000

Egyéb támogatások: HUNGART

HUNGART EGYESÜLET

HUNGART/2015.

szakmai

2.404.721

HUNGART szociális 2015.

segély

4.677.000

HUNGART szociális 2008.

segély

789.000

HUNGART szociális 2009.

segély

361.000

2010. előtt áthúzódó segély

4.102.453

Támogatások, Pályázatok összesítése

2015-ben  elszámolt szervezeti támogatás

HUNGART szociális, segély

3 db

5.827.000

HUNGART működés és szakmai

2.404.721

Összesen

8.231.721

2015. évi elszámolási kötelezettségű költségvetési támogatás

Miniszterelnökség kiállítások,katalógusok

20.000.000

EMMI minisztériumi működési támogatás

23.720.000

MMA támogatások

6.400.000

NKA – MAOE és egyéni pályázatok

13 db

18.107.280

NAV magánszemélyek 1 % SZJA

215.909

NKA – egyéni alkotói pályázat

17 db

7.700.000

A TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 2015.

2015. évben az Egyesület elnöke és elnökhelyettese kapott rendszeres tiszteletdíjat, az elnökség tagjainak munkáját a választásokat követően év végén egyszeri alkalommal honoráltuk. A tiszteletdíjak a 27 %-os járulékkal együtt összesen 3.708 eFt kiadást jelentettek. Az elnöki költségtérítés összege 548 eFt volt. Két elnökségi tag a választásokkal összefüggésben kapott 110 eFt utazási költségtérítést.